POLITICAL CONSULTATIONS FOR EDUCATION U.T.C. Cover Image
  • Offer for Individuals Only 6.00 €

CONSULTAŢII PENTRU ÎNVĂŢĂMINTUL POLITIC U.T.C.
POLITICAL CONSULTATIONS FOR EDUCATION U.T.C.

Author(s): Author Not Specified
Subject(s): History, History of Communism
Published by: CEEOL Collections / Digital Reproductions
Summary/Abstract: Published by: UNIUNEA TINERETULUI COMUNIST COMITETUL / CENTRAL CENTRAL COMMITTEE OF THE COMMUNIST YOUTH ORGANISATION Content: Făurirea societăţii socialiste multilateral dezvoltate (Ion Mitran)/ Building the multilaterally developed socialist society (Ion Mitran) Partidul şi tineretul. P.C.R. — conducător şi îndrumător al tineretului, al organizaţiei sale revoluţionare (Ion Iuga)/Party and Youth. P.C.R. - Leader and mentor of the Youth, his revolutionary organization (Ion Yuga) Direcţiile dezvoltării industriei româneşti stabilite de Congresul al X-lea şi Conferinţa Naţională ale partidului (Nicoară Ionescu)/Romanian Industry Development. Directions set by the Tenth Congress and the National Conference of the Party (Nicoară Ionescu) Perspectivele agriculturii româneşti în societatea socialistă multilateral dezvoltată. Locul, rolul şi importanţa agriculturii în făurirea unei economii moderne (prof. univ. Sabin Nica-Sîrbeşti)/Romanian agriculture prospects in the multilaterally developed socialist society. Place, role and importance of agriculture in building a modern economy (prof. Dr. Sabin Nica- Sîrbeşti) Dezvoltarea învăţămîntului, ştiinţei şi culturii, factor hotărîtor al progresului multilateral al patriei socialiste (Constanţa Bărboi)/ Development of education, science and culture, a decisive factor in the multilateral progress of the socialist homeland (Constanta Bărboi)

  • Page Count: 97
  • Publication Year: 1973
  • Language: Romanian