DOCUMENTARY IN SUPPORT OF PARTY PROPAGANDA Cover Image
  • Offer for Individuals Only 6.00 €

DOCUMENTAR ÎN SPRIJINUL PROPAGANDEI DE PARTID
DOCUMENTARY IN SUPPORT OF PARTY PROPAGANDA

Author(s): Author Not Specified
Subject(s): History, History of Communism
Published by: CEEOL Collections / Digital Reproductions
Summary/Abstract: published by: PARTIDUL COMUNIST ROMAN, COMITETUL JUDEŢEAN OLT, SECŢIA PROPAGANDA Content: -------------------------- DIN REALIZĂRILE OAMENILOR MUNCII DIN JUDEŢUL OLT IN ANUL 1983 ACHIEVEMENTS OF WORKING PEOPLE IN OLT COUNTY IN YEAR 1983 PLAN DE MASURI PENTRU APLICAREA ÎN PRACTICA A INDICAŢIILOR DATE DE TOVARĂŞUL NICOLAE CEAUŞESCU, SECRETARUL GENERAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN, PREŞEDINTELE REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, CU PRILEJUL VIZITEI DE LUCRU ÎN UNITĂŢI AGRICOLE DIN JUDEŢUL OLT (PLAN OF MEASURES FOR PUTTING INTO PRACTICE THE INDICATIONS GIVEN BY NICOLAE CEAUSESCU, SECRETARY GENERAL OF THE ROMANIAN COMMUNIST PARTY, PRESIDENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF ROMANIA, ON THE OCCASION OF THE VISIT OF WORK UNITS OLT COUNTY AGRICULTURAL) PLAN DE MASURI PRIVIND CREŞTEREA EFICIENTEI EDUCATIVE A ÎNVAŢAMINTULUI POLITICO-IDEOLOGIC, A CONTRIBUŢIEI SALE IN MOBILIZAREA COMUNIŞTILOR, A TUTUROR OAMENILOR MUNCII LA REALIZAREA SARCINILOR ECONOMICE(INCREASING (EFFICIENCY MEASURES ON THE PLAN OF POLITICAL AND IDEOLOGICAL EDUCATION, ITS CONTRIBUTION IN MOBILIZING ALL COMMUNIST WORKING PEOPLE TO ACHIEVE ECONOMIC TASKS)PLANURI DE DEZBATERE PENTRU ÎNVÂŢÂMÎNTU! POLITICO-IDEOLOGIC(PLANS FOR ADEBATE ON EDUCATION IN POLITICS AND IDEOLOGICY) EXPUNERI STADIUL ACTUAL AL EDIFICĂRII SOCIALISMULUI ÎN ŢARA noastră ŞI ORIENTĂRILE PROGRAMATICE ALE CONFERINŢEI NAŢIONALE A PARTIDULUI PRIVIND DEZVOLTAREA ARMONIOASA A TUTUROR SECTOARELOR ECONOMIE NAŢIONALE SI VIEŢII SOCIALE (CURRENT STATUS OF THE ART IN BUILDING SOCIALISM IN OUR COUNTRY AND PROGRAM ORIENTATIONS CONFERENCE OF NATIONAL PARTY ON HARMONIOUS DEVELOPMENT OF ALL ECONOMIC SECTORS OF NATIONAL AND SOCIAL LIFE)

  • Page Count: 95
  • Publication Year: 1984
  • Language: Romanian