Analysis of Young People's Needs Cover Image

Analiza potreba mladih
Analysis of Young People's Needs

Author(s): Amra Omerbašić-Pihljak, Ivana Krstanović
Subject(s): Education, Communication studies, Labor relations, Demography and human biology, Socio-Economic Research
Published by: Transkulturna Psihosocijalna Obrazovna Fondacija (TPO Foundation)
Keywords: young people; needs; analysis; employment; communication; education;
Summary/Abstract: Analiza potreba mladih je dio implementacije projekta „Inicijativa za kreativni dijalog i edukaciju“ koji provodi TPO Fondacija. Cilj projekta je osnaživanje mladih i žena u lokalnim zajednicama, te njihovo učenje i usavršavanje tema o liderstvu, miru i ljudskim pravima kako bi se mogli zalagati za bolju socijalnu uključenost i ravnopravnost spolova. Učešće mladih u javnom životu predstavlja jedno od ključnih pitanja na kojem se radi u različitim institucijama i organizacijama na nivou Evrope. Posljednjih godina u Evropi su posebno intenzivirane aktivnosti u vezi s aktivnim građanstvom mladih upravo zato što mladi predstavljaju vrlo važan društveni kapital i resurs koji nije dovoljno aktiviran i uključen u planiranje i implementaciju važnih programa u toj oblasti kako na lokalnom tako i na globalnom nivou. U Bosni i Hercegovini se također već dugi niz godina odvija čitav niz programa za mlade u okviru različitih nevladinih organizacija, ali i dalje veliki broj mladih koji završavaju univerzitetsko obrazovanje nema priliku steći dodatna znanja i vještine potrebne na ekonomskom tržištu koje se velikom brzinom mijenja i postavlja nove zahtjeve pred mlade ljude. U nastojanju da prati potrebe zajednice, ali i pojedinaca, TPO Fondacija osigurava odgovarajuće edukativne materijale i treninge koji mogu pomoći mladim ženama i muškarcima da se što aktivnije uključe u društveno-politički rad u svojim lokalnim zajednicama, a i šire. Cilj analize potreba mladih je ispitivanje stavova, mišljenja i potreba mladih u vezi s liderstvom, komunikacijom, zapošljavanjem i radom, položajem mladih u društvu te drugim pitanjima, kako bi se stvorila osnova za izradu edukativnih materijala za mlade. Svrha izrade edukativnih materijala je poticanje mladih na aktivnije učešće u javnom životu zajednica i poboljšanje kvalitete njihovog života, kao i pružanje podrške mladima u razvoju njihovog znanja, vještina i stavova kako bi se mogli prilagoditi zahtjevima tržišta rada koji se neprestano mijenjaju te tako iskoristiti mogućnosti za zapošljavanje. U provedbi ovog ispitivanja su nam pomogle Lejla Mušić, docentica na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, docentica Merima Osmankadić i asistentica Amina Isanović Hadžiomerović s Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu te Bojana Tomašević i drugi članovi Vijeća mladih općine Novo Sarajevo. Koristimo ovu priliku da im se zahvalimo na podršci i izdvojenom vremenu. Za ispitivanje stavova i potreba mladih, korištene su kvantitativna i kvalitativna istraživačka metoda. Uz upitnik, obavljeni su i grupni razgovori s mladima koji su popunili upitnik da se pobliže ispita kako razumiju određena pitanja, te da im se da mogućnost da iskažu svoje nedoumice i potrebe. Upitnik sadrži 17 pitanja kombiniranog tipa (otvorena i zatvorena pitanja). Prvi dio upitnika odnosio se na strukturiranje uzorka, pri čemu se vodilo računa o starosnoj strukturi ispitanika/ca, spolnoj strukturi, te o tome koja godina studija su ispitanici/ce odnosno da li su završili fakultet i koji. Razgovori s mladima su provedeni u grupama, neposredno nakon popunjavanja upitnika. Analiza je provedena u periodu od januara do marta 2014. godine. Svaki dio ove publikacije sačinjava tekstualni, tabelarni i grafički prikaz rezultata.

  • Page Count: 30
  • Publication Year: 2014
  • Language: Bosnian