How to Approach the Development of an Action Plan for Bosnia and Herzegovina Within The Partnership for Open Government? Cover Image

Kako pristupiti izradi akcionog plana Bosne i Hercegovine u okviru Partnerstva za otvorenu vlast?
How to Approach the Development of an Action Plan for Bosnia and Herzegovina Within The Partnership for Open Government?

Author(s): Not Specified Author
Subject(s): Politics, Civil Society, Governance, Government/Political systems
Published by: Analitika – Centar za društvena istraživanja, sva prava pridržana
Keywords: BiH; open government; governance; action plan; approach;
Summary/Abstract: Bosna i Hercegovina (BiH) je 24. septembra 2014. godine postala 65. članica multilateralne inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast (Open Government Partnership – OGP), čiji je cilj podstaći institucije vlasti da postanu transparentnije i odgovornije prema svojim građanima. U tom smislu, Partnerstvo za otvorenu vlast nastoji promovirati transparentnost rada javne uprave, učešće građana u donošenju odluka, uspostavljanje mehanizama za pozivanje vlasti na odgovornost i upotrebu novih informacijsko-komunikacijskih tehnologija za unapređenje otvorenosti vlasti i saradnje između građana i javnih institucija. Kako bi ovi okvirni ciljevi bili postignuti, u skladu sa samim konceptom Partnerstva, vlade i civilno društvo u državama članicama treba zajednički da rade na planiranju i provođenju ambicioznih reformi. Zbog toga se nakon pristupanja države inicijativi očekuje da ona u određenom roku izradi i Sekretarijatu Partnerstva podnese akcioni plan za implementaciju reformi u navedenim oblastima. Riječ je o dvogodišnjem planu aktivnosti, u kojem se definiraju prioriteti za državu u odnosu na ključne oblasti OGP-a i kojim se članice obavezuju na ispunjavanje ciljeva iz Deklaracije o otvorenoj vlasti. Od BiH se očekuje da preda svoj akcioni plan do kraja juna 2015. godine. Prema kalendaru OGP-a, predviđeno je da od januara do juna 2015. institucije vlasti, u saradnji sa civilnim društvom, sačine akcioni plan. Pri tome treba imati u vidu da se, na osnovu iskustava iz prvog kruga izrade akcionih planova, obaveze koje su države u okviru OGP-a preuzimale mogu grupirati u sedam tematskih oblasti: 1. Učešće javnosti – uključivanje građana u donošenje javnih politika 2. Integritet vlasti – suzbijanje korupcije i jačanje demokratskih institucija 3. Sloboda pristupa informacijama – garantiranje javnog pristupa vladinim podacima 4. Fiskalna transparentnost – pomoć građanima u praćenju trošenja javnog novca 5. Pružanje javnih usluga – da usluge budu od koristi građanima 6. Transparentnost kod ekstraktivnih resursa – da se prihodi od ekstraktivnih resursa koriste za javne svrhe 7. Otvorenost podataka – digitalizacija i otvaranje javnosti vladinih podataka u svrhu transparentnosti i pristupa informacijama Posebno je važno naglasiti da rad na akcionom planiranju podrazumijeva blisku saradnju između relevantnih javnih institucija i organizacija civilnog društva u definiranju prioriteta i planova aktivnosti. Jačanje dijaloga i saradnje između vlasti i civilnog društva smatra se ključnim korakom u izradi i implementaciji akcionog plana, što je jedan od glavnih ciljeva Partnerstva. Zato se od vlada zahtijeva da u okviru Partnerstva, između ostalog, podnose izvještaje i o kvalitetu dijaloga i saradnje sa civilnim društvom tokom izrade i implementacije akcionog plana. Pored toga, saradnja između vlade i civilnog društva ocjenjuje se i u okviru nezavisnog mehanizma izvještavanja o izradi i implementaciji akcionog plana. Ozbiljan je problem, međutim, to što se u BiH, mjesecima nakon zvaničnog prijema države u OGP, ništa suštinski nije preduzelo na ovom planu, tako da ni u aprilu 2015. godine, samo tri mjeseca prije roka za podnošenje akcionog plana, proces izrade akcionog plana nije pokrenut. Imajući u vidu da je akcioni plan potrebno pripremiti i podnijeti do kraja juna 2015. godine, postavlja se pitanje da li je u preostala tri mjeseca moguće pokrenuti proces akcionog planiranja i pri tome provesti široke konsultacije u skladu sa standardima i principima Partnerstva? Drugo je pitanje na koji način koncipirati proces konsultacija prilikom izrade akcionog plana tako da se uključi što širi krug zainteresiranih aktera i da se dobiju što kvalitetniji prijedlozi?

  • Page Count: 4
  • Publication Year: 2015
  • Language: Bosnian