Recommendations for Improving The Anti-Discrimination Law Cover Image

Preporuke za unapređenje Zakona o zabrani diskriminacije
Recommendations for Improving The Anti-Discrimination Law

Author(s): Not Specified Author
Subject(s): Criminal Law, Human Rights and Humanitarian Law, Victimology, Court case
Published by: Analitika – Centar za društvena istraživanja, sva prava pridržana
Keywords: BiH; discrimination; anti-discrimination law; improvements; recommendations
Summary/Abstract: Sveobuhvatni zakonski okvir za zaštitu od diskriminacije u BiH, usvojen 2009. godine, donio je uglavnom sve ključne inovacije specifičnog parničnog postupka za zaštitu od diskriminacije koje su predviđene evropskim antidiskriminacijskim pravom. Novi instituti kakvi su prebacivanje tereta dokazivanja na tuženu stranu ukoliko tužilac uspije da demonstrira pretpostavku diskriminacije, mogućnost učešća trećih lica kao umješača u postupku na strani tuženog, te kolektivna tužba koju udruženja, ustanove i druge organizacije koje imaju opravdan interes ili se bave zaštitom ljudskih prava mogu podnijeti u situacijama kada je postupanjem tuženog u pogledu više osoba povrijeđeno pravo na jednak tretman, svakako imaju značajan potencijal da unaprijede efektivnost sudske zaštite od diskriminacije i u Bosni i Hercegovini. No, prema dostupnim informacijama o broju sudskih postupaka povodom diskriminacije, taj potencijal nije iskorišten u dovoljnoj mjeri, imajući u vidu da se još uvijek tek manji broj žrtava odlučuje da potraži sudsku zaštitu. Na sličan način žrtve diskriminacije oklijevaju da se obrate i Instituciji ombudsmena za ljudska prava BiH. Takva situacija uslovljena je čitavim nizom faktora, među kojima značajno mjesto svakako zauzima zakonski okvir, čija pojedina rješenja nisu u najboljem interesu žrtava diskriminacije.

  • Page Count: 4
  • Publication Year: 2015
  • Language: Bosnian