The Specifics of Proving Mobbing in Civil Proceedings Cover Image

Specifičnosti dokazivanja mobinga u parničnom postupku
The Specifics of Proving Mobbing in Civil Proceedings

Author(s): Mario Reljanović
Subject(s): Criminal Law, Civil Law, Corruption - Transparency - Anti-Corruption, Court case
Published by: Analitika – Centar za društvena istraživanja, sva prava pridržana
Keywords: BiH; mobbing; court; civil proceedings; specifics;
Summary/Abstract: Zakonom o zabrani diskriminacije Bosne i Hercegovine mobing je prepoznat kao vrsta diskriminacije. Član 4. stav 3. ovog Zakona definiše mobing kao jedan od ostalih oblika diskriminisanja, i to kao “oblik nefizičkog uznemiravanja na radnom mjestu koji podrazumijeva ponavljanje radnji koje imaju ponižavajući efekat na žrtvu čija je svrha ili posljedica degradacija radnih uslova ili profesionalnog statusa zaposlenog”. Ovakvo određenje mobinga određuje i specifične mehanizme pravne zaštite kojima se žrtva mobinga može zaštititi. Jedan od njih jeste i pokretanje parnice povodom diskriminisanja. Ova parnica se vodi prema opštim pravilima parničnog postupka, na način uređen zakonima o parničnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, ali postoje i specifična rješenja koja su usvojena imajući u vidu karakterističan procesni položaj žrtve diskriminacije ili mobinga. Otuda se opšta pravila koriguju posebnim odredbama iz Zakona o zabrani diskriminacije. Neke od najvažnijih razlika odnose se na postupak dokazivanja diskriminatorskog, odnosno moberskog ponašanja tuženog. Prva specifičnost dokazivanja u postupcima povodom mobinga ogleda se u prebacivanju tereta dokazivanja na tuženog. Druga specifičnost predstavlja mogućnost korišćenja posebnih dokaznih sredstava, u zavisnosti od radnje mobinga.

  • Page Count: 9
  • Publication Year: 2015
  • Language: Bosnian