Monitoring and Evaluation of the Judicial System: Some Methodological Issues and their Implications for Measuring the Judicial Response to Corruption Cover Image

Monitoring i evaluacija pravosudnog sistema: neka metodološka pitanja i njihove implikacije na mjerenje odgovora pravosuđa na korupciju
Monitoring and Evaluation of the Judicial System: Some Methodological Issues and their Implications for Measuring the Judicial Response to Corruption

Author(s): Not Specified Author
Subject(s): Methodology and research technology, Corruption - Transparency - Anti-Corruption, Court case
Published by: Analitika – Centar za društvena istraživanja, sva prava pridržana
Keywords: judicial system; corruption; monitoring; methods;
Summary/Abstract: U posljednjih desetak godina intenzivirane su aktivnosti na globalnom planu kako bi se razvili odgovarajući metodološki instrumenti na osnovu kojih bi se omogućilo što pažljivije praćenje rada pravosuđa i što preciznije uočavanje trendova u pogledu uspješnosti pravosudnih institucija u praksi. U fokusu pažnje različitih aktera u pravosuđu sve više su metodologije, kategorije i indikatori koji omogućavaju sagledavanje stanja pravosudnog sistema na različitim nivoima: od stanja vladavine prava općenito do praćenja i mjerenja učinka sudija i tužilaca. Osnovni je cilj ovog teksta prezentirati neke od bitnih problema, dilema i mogućih metodoloških pristupa monitoringu i analizi rada pravosuđa u Bosni i Hercegovini (BiH), s posebnim osvrtom na procesuiranje korupcije kao oblasti koja je već dugo predmet naročite pažnje i domaće javnosti i međunarodnih aktera. Relevantnost i aktuelnost ovog teksta je posebno izražena s obzirom na potrebu redefiniranja ukupnog pristupa praćenju rada sudova i tužilaštava, odnosno sudija i tužilaca u BiH, a u skladu s preporukama relevantnih međunarodnih instanci. Stoga se skica izazova i mogućih načina praćenja rada pravosuđa u domenu procesuiranja korupcije koju će ponuditi ovaj tekst može smatrati skromnim doprinosom tom važnom zadatku koji stoji pred pravosuđem u BiH.

  • Page Count: 9
  • Publication Year: 2018
  • Language: Bosnian