Transparency of the Judiciary in Bosnia and Herzegovina Cover Image

Transparentnost pravosuđa u Bosni i Hercegovini
Transparency of the Judiciary in Bosnia and Herzegovina

Author(s): Not Specified Author
Subject(s): Corruption - Transparency - Anti-Corruption, Court case
Published by: Analitika – Centar za društvena istraživanja, sva prava pridržana
Keywords: BiH; judiciary; transparency;
Summary/Abstract: Transparentnost javnih institucija od suštinske je važnosti za demokratska društva: riječ je o mehanizmu koji građanima omogućava kontrolu i učešće u aktivnostima državnih institucija koje su od općeg značaja. Tri su komponente transparentnosti: reaktivna transparentnost, odnosno pravo građana da traže pristup informacijama koje su u posjedu javnih institucija; proaktivna transparentnost, odnosno obaveza javnih institucija da proaktivno omoguće što širi pristup informacijama kojima raspolažu, naprimjer, putem web-stranica; i, konačno, uspostavljanje mehanizama koji građanima garantuju da će država ispuniti svoje obaveze u domenu transparentnosti. Logično, u takvom kontekstu pravosuđe ne može biti izuzeto od obaveze transparentnog djelovanja, kako u domenu svojih administrativnih funkcija tako i u odnosu na pravosudnu praksu. U tom smislu, transparentnost pravosuđa podrazumijeva otvoren pristup informacijama o radu pravosudnih institucija. Transparentnost sudova i tužilaštava sastoji se iz dvije ključne komponente: proceduralna otvorenost i institucionalno-organizacijska otvorenost. Osnovni elementi proceduralne otvorenosti su javnost krivičnog postupka kojim se zainteresiranim stranama omogućava prisustvo glavnom pretresu i izricanju presude, te dostupnost sudskih i tužilačkih dokumenata prikupljenih ili sačinjenih tokom postupka. Pritom, minimalni zahtjev u tom smislu je osigurati pristup presudama i optužnicama u skladu sa zakonima o slobodi pristupa informacijama. Institucionalno-organizacijska otvorenost podrazumijeva pristup administrativnim informacijama (npr., proces imenovanja sudija, javne nabavke, informacije o imovini sudija itd.), kao i pristup informacijama o funkcionisanju pravosudnog sistema u širem smislu, poput statističkih podataka o broju i vrsti obrađenih predmeta, trajanju i rasporedu suđenja, uključujući i relevantne dokumente o krivičnim predmetima, poput sudskih i tužilačkih akata. Ovo potonje se u principu osigurava proaktivnom transparentnošću pravosudnih institucija, prije svega, objavljivanjem relevantnih informacija i dokumenata putem njihovih web-stranica. Transparentnost pravosuđa od izuzetne je važnosti zbog više razloga. Prije svega, transparentnost je važna komponenta osiguranja prava na fer suđenje, jer značajno smanjuje prostor za pristrasnost i nezakonito djelovanje tokom sudskog postupka. Drugim riječima, transparentnost pravosuđa osigurava pravilnost, nepristrasnost i objektivnost suđenja. Pored toga, transparentnost također ima i edukativnu, odnosno preventivnu funkciju. Izuzetno važan efekat transparentnosti pravosuđa odnosi se na jačanje legitimiteta i autoriteta pravosudnih institucija u društvu. Može se reći da što su pravosudne institucije transparentnije, to je njihov autoritet veći. Također, transparentnost pravosudnih institucija može doprinijeti i njihovoj neovisnosti, s obzirom na to da je mnogo teže vršiti pritisak na sudije i tužitelje ako su procedure javne. Kada je riječ o ulozi pravosudnog sistema u borbi protiv korupcije, transparentnost pravosuđa ima posebno važnu ulogu. Naime, transparentnost može pomoći unapređenju funkcionisanja pravosudnog sistema i, iznad svega, pozicionirati pravosudne institucije kao ključne aktere u borbi protiv korupcije, koji svojim radom mogu direktno “unaprijediti korištenje javnih resursa i kvalitet javnih politika, te utjecati na način na koji građani percipiraju vladine institucije”. U tom smislu, “osiguranje transparentnosti postupaka koji se bave koruptivnim krivičnim djelima tim je važnije jer je riječ o predmetima od posebnog interesa za javnost”. U Bosni i Hercegovini (BiH) se već godinama radi na unapređenju transparentnosti pravosudnih institucija. Međutim, iako su postignuti određeni pomaci na tom planu, rezultati su daleko od zadovoljavajućih. Posebno je ograničen napredak u domenu proaktivne transparentnosti, pri čemu BiH zaostaje kako za trendovima u toj oblasti tako i za susjednim državama, koje su na tom planu, komparativno posmatrano, dosta napredovale. U tom smislu, ovaj tekst daje sažeti pregled stepena transparentnosti pravosudnog sistema u BiH i nudi okvirne preporuke za rješavanje niza problema u toj oblasti.

  • Page Count: 8
  • Publication Year: 2018
  • Language: Bosnian