Amendments to the Legal Framework for Protection Against Discrimination in BiH: Progress Achieved and Further Improvements Cover Image

Izmjene i dopune zakonskog okvira za zaštitu od diskriminacije u BiH: Ostvareni pomaci i potrebna unapređenja
Amendments to the Legal Framework for Protection Against Discrimination in BiH: Progress Achieved and Further Improvements

Author(s): Not Specified Author
Subject(s): Human Rights and Humanitarian Law, Social differentiation, EU-Accession / EU-DEvelopment, EU-Legislation
Published by: Analitika – Centar za društvena istraživanja, sva prava pridržana
Keywords: BiH; discrimination; legislation; legal framework;
Summary/Abstract: Usvajanjem Zakona o zabrani diskriminacije (ZZD) 2009. godine uspostavljen je pravni i institucionalni okvir za borbu protiv diskriminacije u Bosni i Hercegovini. No, Zakon je patio od brojnih manjkavosti, što je u znatnoj mjeri potvrđeno i u praksi njegove implementacije. Pored ostalog, sudovi i sudije u BiH nisu u potpunosti ovladali standardima antidiskriminacijskog prava, Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH nije u stanju da ispuni sve elemente svoje kompleksne nadležnosti u ovoj oblasti, a žrtve diskriminacije oklijevaju da traže zaštitu zbog dosta nepovoljnih odredbi Zakona.

  • Page Count: 9
  • Publication Year: 2018
  • Language: Bosnian