Politics and Society Cover Image

Politika i društvo
Politics and Society

Author(s): Šaćir Filandra
Subject(s): Politics, Political Theory, Civil Society, Sociology
Published by: Fakultet političkih nauka - Univerzitet u Sarajevu
Keywords: society; politics; civil society; state; political culture; political parties;
Summary/Abstract: Odnos politike i društva u modernom dobu pretpostavlja definiranje same modernosti kao teorijskog koncepta i kulturno-civilizacijske epohe unutar koje se diferencirao odnos društva i države. Bez obzira na različita definiranja i konceptualno-teorijske različitosti brojnih autora unutar društvenih znanosti koji se bave ovim fenomenom, modernost se u najobuhvatnijem smislu definira kao opći proces prijelaza iz tradicionalnog u moderno društvo. Njene su odlike vjerovanje u razum i mogućnost racionalne spoznaje svijeta, industrijsko i klasno strukturirano društvo, kapitalistička ekonomija, vjerovanje u koncept općih ljudskih prava, demokratske političke organizacije i predstavnička demokratija. Ovaj proces, u osnovi, odvijao se kroz najmanje četiri međusobno povezane dimenzije ili vida modernizacije: političku, ekonomsku, društvenu i kulturnu modernizaciju (Kalanj, 2007: 113).

  • Page Range: 175-189
  • Page Count: 15
  • Publication Year: 2021
  • Language: Bosnian