Sociology as a Special Science Cover Image

Sociologija kao posebna nauka
Sociology as a Special Science

Author(s): Hidajet Repovac
Subject(s): Sociology, Recent History (1900 till today), History and theory of sociology, 18th Century, 19th Century
Published by: Fakultet političkih nauka - Univerzitet u Sarajevu
Keywords: social sciences; Sociology; Ogist Kont; Herbert Spencer; Max Weber; formal sociology; structuralism;
Summary/Abstract: Nastanak sociologije kao posebne nauke dešava se u doba velikih historijskih socijalnih promjena koje se javljaju kao prekretnica i u razvoju nauke uopće, a posebno društvenih nauka. To vrijeme posebno je značajno i presudno za nastanak nove društvene misli i promjena u naučnom metodu društvenih nauka. Nova društvena misao i metod pristupa proučavanju i prezentiranju društvenih problema i pojava izazvanih revolucionarnim društvenim promjenama četrdesetih godina 19. stoljeća, koje su imale svoje korijene u Francuskoj građanskoj revoluciji (1789), predstavlja socijalnu osnovu na kojoj se sociologija kao društvena nauka počinje uobličavati i diferencirati u odnosu na druge društvene nauke, a posebno u odnosu na filozofiju. Ovo je epoha društvenih nemira, društvenih kriza i oštrih socijalnih sukoba, koji se sve više zaoštravaju sa zaoštravanjem klasne diferencijacije klasa prijašnjeg trećeg staleža.

  • Page Range: 41-62
  • Page Count: 22
  • Publication Year: 2021
  • Language: Bosnian