Professor Jan Zouhar Speaks about His Philosophizing Cover Image
  • Price 3.00 €

Profesor Jan Zouhar hovoří o svém filozofování
Professor Jan Zouhar Speaks about His Philosophizing

Author(s): Jan Zouhar, Katarzyna Maria Cwynar
Subject(s): Philosophy, Higher Education
Published by: Masarykova univerzita nakladatelství
Keywords: Jan Zouhar; interview; Jan Zouhar; Katarzyna M. Cwynar; philosophy; philosophizing;
Summary/Abstract: Pane profesore, Vaše pozice je nejen v české filozofii, ale také mezi filozofy slovanských zemí významná. S Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně (FF MU) jste spjat již od doby svého studia filozofie a také bohemistiky. Pracoval jste v Československé akademii věd a nyní již skoro třicet let působíte na katedře fi lozofi e FF MU. Po několik funkčních období jste byl vedoucím katedry fi lozofi e FF MU a také proděkanem FF MU. Mezi českými a slovenskými filozofy jste nezpochybnitelnou autoritou, jako filozofa Vás znají v Polsku, Bělorusku, na Ukrajině i v Rusku. Mezi Vašimi zájmy zaujímá zvláštní postavení česká filozofie 19. a 20. století včetně filozofického myšlení T. G. Masaryka a J. Patočky. Jste autorem mnoha knih z této oblasti a článků publikovaných nejen v Česku a na Slovensku, ale také v Polsku. Dokonale ovládáte polský jazyk. Své práce píšete nejen v mateřském jazyce, nýbrž rovněž v polštině. Vaše práce jsou překládány také do angličtiny a francouzštiny. Účastníte se významných filozofických konferencí mj. v Česku, na Slovensku a také v Polsku. Jste jedním z tvůrců hnutí filozofů slovanských zemí, členem Sdružení filozofů slovanských zemí, spoluzakladatelem Časopisu filozofů slovanských zemí ΣΟΦΙА, členem jeho vědecké rady a autorem příspěvků. Jste také členem vědeckých redakcí jiných vědeckých časopisů v České republice a Slovenské republice i v Polsku. Máte také velké úspěchy na poli organizačním. Patří k nim nepochybně řízení a rozvoj katedry fi lozofi e FF MU. Jste aktivní v oblasti popularizace myšlenek T. G. Masaryka. Jste předsedou správní rady (kuratoria) Ústavu T. G. Masaryka a donedávna též členem rady Masarykova ústavu AV ČR, institucí, jež se spolu s archivem AV ČR zabývají dokumentací díla T. G. Masaryka a publikováním jeho prací. Svou aktivní účastí podporujete organizaci Konferencí filozofů slovanských zemí a jste jejich stálým účastníkem. A to je, pane profesore, jen pár informací o Vašich vědeckých a organizačních úspěších. Domnívám se, že mladší generace fi lozofů slovanských zemí a také čtenářů časopisu ΣΟΦΙА nemá o Vás dostatek informací. Mohl byste, pane profesore, přiblížit svou osobu včetně důležitých událostí ve Vašem dosavadním životě, a především pak své teoretické stanovisko?

  • Page Range: 9-17
  • Page Count: 9
  • Publication Year: 2019
  • Language: Czech