Liberal democracy, but what? Aggregative and deliberative models of democracy in a comparative perspective Cover Image
  • Price 3.00 €

Liberální demokracie, ale jaká? Agregativní a deliberativní modely demokracie ve srovnávací perspektivě
Liberal democracy, but what? Aggregative and deliberative models of democracy in a comparative perspective

Author(s): Tereza Křepelová
Subject(s): Political Philosophy, Political Theory, Government/Political systems
Published by: Masarykova univerzita
Keywords: political theory; liberal democracy; models of democracy; comparative perspective; aggregative model; deliberative model;
Summary/Abstract: Je-li leitmotivem této knihy krize liberální demokracie, je nezbytné věnovat jistou pozornost teoretickému vymezení pojmu demokracie jako takového. Ačkoliv se fenomén demokracie těší badatelskému zájmu politických filosofů a politických vědců po více jak dvě tisíciletí, nezdá se, že by tato snaha vedla k vytvoření určité konsensuálně přijímané teorie či modelu demokracie. Jak ostatně uvádí i klasik výzkumu demokracie Robert Dahl, paleta odpovědí na nejzákladnější otázky spojené s demokracií je od počátku její reflexe před 2500 lety přepestrá, neboť organický vývoj demokratických zřízení nabýval napříč historickými a kulturními kontexty nejrůznějších podob a analogicky tomu také slovo demokracie znamenalo pro různé lidi žijící na různých místech a v různých dobách často dost odlišné věci (Dahl 2001: 8). Přidáme-li navíc k termínu demokracie přívlastek „liberální“, úsilí o teoretické uchopení se ještě více znesnadní, neboť v důsledku mnoha konfliktních linií uvnitř liberální teorie není samozřejmé, co by mělo být esencí liberálnosti. Tato skutečnost potom vede i k různým odpovědím na otázku, nakolik jsou vlastně pojmy demokracie a liberalismu komplementární, nebo protichůdné, respektive jak variuje význam „liberální demokracie“ s ohledem na specifikaci jednoho či druhého pojmu (tuto otázku lehce nastíníme v podkapitole 3.1, blíže se jí věnuje čtvrtá kapitola knihy).

  • Page Range: 70-92
  • Page Count: 23
  • Publication Year: 2020
  • Language: Czech