THE EFFECT OF HUMAN AND SOCIAL CAPITAL ON (SHORT-TERM) ECONOMIC GROWTH IN POLISH SUBREGIONS Cover Image
  • Price 2.00 €

WPŁYW KAPITAŁU LUDZKIEGO I SPOŁECZNEGO NA (KRÓTKOOKRESOWY) WZROST GOSPODARCZY W POLSKICH PODREGIONACH
THE EFFECT OF HUMAN AND SOCIAL CAPITAL ON (SHORT-TERM) ECONOMIC GROWTH IN POLISH SUBREGIONS

Author(s): Mikołaj Herbst
Subject(s): Human Resources in Economy, Socio-Economic Research
Published by: Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Keywords: human capital; social capital
Summary/Abstract: Rosnąca wiedza o roli kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarczym państw i regionów, wynikająca z badań prowadzonych w różnych krajach świata (zob. rozdział 4), skłania do postawienia podstawowych pytań także w odniesieniu do polskich regionów. Po pierwsze więc warto sprawdzić, czy obszary o wyższych zasobach kapitału ludzkiego w Polsce są zamożniejsze od tych, w których poziom wiedzy jest niski. Stwierdzenie takiej współzależności przy jednoczesnym uwzględnieniu różnic w poziomie kapitału fizycznego i zasobów siły roboczej stanowiłoby potwierdzenie na poziomie regionalnym wniosków Mankiwa, Romera i Weila (1992) oraz ich kontynuatorów prowadzących badania w skali międzynarodowej. Po drugie, należy zbadać, czy zasoby i przyrost kapitału ludzkiego mają wpływ na tempo wzrostu gospodarczego regionu. Poziom zamożności jest cechą kształtowaną w długim okresie i jego związek z zasobami kapitału ludzkiego ma skomplikowaną naturę. Wysoki poziom rozwoju może być efektem inwestowania w kapitał ludzki, ale prawdopodobna jest także odwrotna zależność: w zamożniejszych gospodarkach jednostkom bardziej opłaca się inwestować w wiedzę i umiejętności. Zatem obserwując poziom skumulowanego bogactwa, warto także zastanowić się, czy istnieje relacja między zasobami kapitału ludzkiego w danym okresie a stopą wzrostu gospodarczego w okresie następnym. Z punktu widzenia krótkookresowej polityki rozwoju regionalnego rola kapitału ludzkiego w pobudzaniu wzrostu oraz procesach konwergencji i dywergencji jest bardziej istotna niż jego oddziaływanie na ogólny, długookresowy poziom dobrobytu.

  • Page Range: 166-203
  • Page Count: 38
  • Publication Year: 2007
  • Language: Polish