The Status of National Minorities in the Slovak Republic (1939-1945) Cover Image

Postavenie národnostných menšín v Slovenskej republike (1939 – 1945)
The Status of National Minorities in the Slovak Republic (1939-1945)

Author(s): Ondrej Podolec
Subject(s): History, Political history, Recent History (1900 till today), Interwar Period (1920 - 1939), WW II and following years (1940 - 1949), Ethnic Minorities Studies
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Slovakia; Czechoslovakia; Slovak Republic; interwar; WWII; ethnic minorities;
Summary/Abstract: Percentuálne zastúpenie národnostných menšín v slovenskej spoločnosti sa po územných stratách, spojených s prvou Viedenskou arbitrážou (1938) a tzv. malou vojnou (1939), výrazne zmenšilo. Z hľadiska štátnej moci bola v politickej praxi akceptovaná len existencia troch minorít: nemeckej, maďarskej a rusínskej. Uplatňovanie práv iných národností – Čechov, Židov, Rómov – nebolo vo vtedajších mocensko-politických pomeroch reálne. Osoby českej národnosti nová štátna moc nepovažovala za autochtónnu národnostnú menšinu, ale za pozostatok zamestnávateľskej politiky bývalého československého štátu. Ich prítomnosť sa teda chápala ako problém v oblasti zamestnanosti, ktorý sa riešil núteným odchodom českých zamestnancov zo Slovenska. Ani postavenie Židov a Rómov nebolo ponímané v rovine práv národnostnej menšiny. Ich prítomnosť na území štátu vládnuci režim vnímal ako „problém“, ktorý bolo potrebné „riešiť“. Perzekúciu na rasovom princípe pritom zakotvovala osobitná legislatíva. V štúdii sa preto budem zaoberať len postavením troch, štátom reflektovaných národnostných menšín.