An attempt to compare the monograph of Ivan Kamenec following the tragedy with some important works about the Holocaust abroad Cover Image

Pokus o komparáciu monografie Ivana Kamenca Po stopách tragédie s niektorými významnými dielami o holokauste v zahraničí
An attempt to compare the monograph of Ivan Kamenec following the tragedy with some important works about the Holocaust abroad

Author(s): Nina Paulovičová
Subject(s): History, Education, Recent History (1900 till today), Higher Education , History of the Holocaust
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Slovakia; Czechoslovakia; holocaust; Ivan Kamenec; works;
Summary/Abstract: Ivana Kamenca ako historika na domácej Slovenskej akademickej pôde netreba predstavovať. Jeho prácu Po stopách tragédie možno označiť za priekopnícku v štúdiu holokaustu na Slovensku. Druhá edícia Kamencovej knihy v anglickom jazyku, publikovaná roku 2007 pod titulom On the Trail of the Tragedy, nielenže otvára anglicky hovoriacim čitateľom a akademikom možnosť doplniť mozaiku vedomostí európskych dejín 20. storočia, ale taktiež nabáda slovenského akademika, aby toto dielo postavil do dialógu s prácami, ktoré vyprodukovali historici v zahraničí. Takýto pokus o zaradenie historika do celkového kontextu svetovej historiografie považujem osobne za kľúčový, vzhľadom na to, že nám umožní pochopiť nielen význam Kamencovej práce, ale hlavne poukáže na to, ktorým smerom sa historiografia holokaustu na Slovensku môže potencionálne uberať.