The reconstruction of the Orava Castle during the Thurz family Cover Image

Prestavby Oravského hradu počas Thurzovcov
The reconstruction of the Orava Castle during the Thurz family

Author(s): Michal Čajka
Subject(s): Cultural history, Architecture, Modern Age, 16th Century, 17th Century, 18th Century, 19th Century
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Thurz family; Orava Castle; reconstruction;
Summary/Abstract: Oravský hrad patril medzi dôležité opevnené sídla rodiny Thurzovcov v období 16. a 17. storočia. Napriek tomu, že sa nezdržiavali na ňom rovnako často, ako napr. v Bytči, alebo na hrade Lietava, patril k dôležitému centru rozsiahleho Oravského panstva. Dôsledkom jeho významu bola skutočnosť, že Thurzovci sa postarali o jednu z najvýznamnejších prestavieb Oravského hradu. Zároveň môžeme povedať, že ich iniciatívou nadobudol hrad pôdorys a takú objemovú skladbu objektov, aká sa zachovala do súčasnosti. Prakticky zavŕšili stavebný vývoj hradného areálu, pretože mladšie úpravy hradu súviseli s odstraňovaním následkov tragického požiaru v roku 1800. O význame thurzovských prestavieb svedčí skutočnosť, že renesančná „thurzovská“ podoba hradu, bola prijatá v 50. až 70. rokoch 20. storočia za základnú východiskovú metodickú ideu pri Generálnej obnove hradného areálu.

  • Page Range: 247-254
  • Page Count: 8
  • Publication Year: 2012
  • Language: Slovak