Wedding Announcements of Thurz. (The source of genealogical research of their genus) Cover Image

Svadobné oznámenia Thurzovcov. (Prameň ku genealogickému výskumu ich rodu)
Wedding Announcements of Thurz. (The source of genealogical research of their genus)

Author(s): Frederik Federmayer
Subject(s): Cultural history, Customs / Folklore, Middle Ages, Modern Age, Culture and social structure , Family and social welfare, 15th Century, 16th Century, 17th Century
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Kingdom of Hungary; Thurz family; genealogy; weddings; family relations; aristocracy;
Summary/Abstract: Súčasný moderný historický výskum spoločenských elít a osobitne aristokracie v Uhorsku sa nemôže zaobísť bez bližšieho skúmania príbuzenských a rodinných vzťahov uhorských magnátskych rodov. Dôležitú úlohu pri objasňovaní týchto vzťahov má nepochybne vedecká genealógia. Napriek tomu, že genealogický výskum má u nás už úctyhodnú, vyše dvestoročnú tradíciu, nemožno konštatovať spokojnosť s dosiahnutými výsledkami. Najmä v slovenskej historiografii chýbajú genealogické pramenné edície, ako aj širšie koncipované analytické práce, ktoré by osvetľovali historické procesy cez zrkadlo rodových a príbuzenských väzieb. Prakticky neexistujú slovensky písané genealogické monografie, ktoré by súborne mapovali nobilitu na našom území a predstavovali ju cez genealogické tabuľky. Nedostatočne spracovaná je najmä aristokracia pôsobiaca na našom území v období raného novoveku. V poslednom období síce vzniklo niekoľko monografií o jednotlivých aristokratických rodoch, avšak ide zväčša o práce kompilačného charakteru, spracované na základe staršej literatúry, bez hlbších archívnych výskumov.

  • Page Range: 185-202
  • Page Count: 18
  • Publication Year: 2012
  • Language: Slovak