Stanislav Thurz's menu from 1603 Cover Image

Jedálny lístok Stanislava Thurzu z roku 1603
Stanislav Thurz's menu from 1603

Author(s): Borbála Benda
Subject(s): Cultural history, Modern Age, Culture and social structure , 17th Century
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Thurz family; Kingdom of Hungary; Stanislav Thurz; 17th century; 1603; meals; food;
Summary/Abstract: Jedálny lístok neskoršieho palatína Stanislava Thurzu, ako jediný zachovaný podobný prameň z obdobia raného novoveku, podrobili analýze už viacerí bádatelia, alebo ho využili vo svojich prácach so širším zameraním. Napriek tomu má tento prameň opodstatnenie aj v tejto publikácii, najmä z toho dôvodu, že na základe tohto jedálneho lístka môžeme získať viac informácií o stravovacích zvykoch Thurzovcov. Aj napriek tomu, že tento dokument je v podstate ukážkou stravovania len jedného člena rodu a len počas jedného mesiaca, predsa je tento už dobre známy jedálny lístok najvhodnejší na to, aby sme mohli vytvoriť podrobnejší obraz o stravovacích zvykoch na dvore Thurzovcov. V relatívne dobre zachovaných thurzovských archívoch sa nachádza množstvo hospodárskych dokumentov, a medzi nimi je množstvo takých, ktoré obsahujú aj údaje o stravovaní. Ich dôkladná analýza by však bola možná len v práci väčšieho rozsahu. Problémom je, že v mnohých prípadoch ani nevieme určiť, kde boli písomnosti vyhotovené, u ďalších ich zase nevieme datovať. Zoznamy nákupov alebo surovín, nakúpených pre potreby kuchyne, sa samy o sebe dajú len ťažko využiť, a tiež nie je jednoduché nájsť k nim ďalšie pramene viažuce sa k tej istej osobe a tomu istému času.

  • Page Range: 157-162
  • Page Count: 6
  • Publication Year: 2012
  • Language: Slovak