Contacts of palace Juraj Thurzu with the throne of Šopron and Vaš Cover Image

Kontakty palatína Juraja Thurzu so stolicami Šopron a Vaš
Contacts of palace Juraj Thurzu with the throne of Šopron and Vaš

Author(s): Péter Dominkovits
Subject(s): Cultural history, Modern Age, Culture and social structure , 16th Century, 17th Century
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Thurz family; Juraj Thurz palace; Šopron; Vaš;
Summary/Abstract: Vo výskume uhorských správnych, politických a vojenskohistorických dejín 16. – 17. storočia sú vzťahy palatína a stolíc stále marginálnou témou. Najúplnejšie sprístupnenie prameňov sa uskutočnilo ešte v polovici 19. storočia: Károly Ráth (1829–1868) publikoval z bohatého archívu Rábskej stolice listy palatína Mikuláša Esterházyho (1625–1645) adresované stolici, Iván Nagy (1824–1898) zase listy a mandáty palatína Františka Wesselényiho Novohradskej stolici. Nasledujúca štúdia nadväzne na tieto výskumy načrtáva vzťah palatína Juraja Thurzu a dvoch stolíc západného Zadunajska, a to zo špeciálneho hľadiska, zo strany týchto úradov, na základe rozkazov palatína, mandátov, resp. stoličných zápisníc a intimátov. Žiaľ, z daného obdobia sú pramenné základne úplne rozdielne. Kým v stolici Vaš sa zachovala zápisnica z daného obdobia, v archíve rodu Batthyány v Pinkafelde sa objavili aj palatínove listy adresované stolici, zatiaľ Šopronská stolica z týchto rokov nemá ani zápisnicu z kongregácií, a aj z listov a mandátov palatína, adresovaných stolici, sa zachovalo len zopár.

  • Page Range: 135-144
  • Page Count: 10
  • Publication Year: 2012
  • Language: Slovak