Security Situation in the Borderlands of Orava and Spiš in the period 1945 - 1947 Cover Image

Bezpečnostná situácia v pohraničných oblastiach Oravy a Spiša v období 1945 – 1947
Security Situation in the Borderlands of Orava and Spiš in the period 1945 - 1947

Author(s): Jan Štaigl
Subject(s): Geography, Regional studies, Diplomatic history, Recent History (1900 till today), Security and defense, WW II and following years (1940 - 1949)
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Czechoslovakia; Poland; Slovak-Polish borderland; WWII; postwar; security and defense; border; Orava; Spiš;
Summary/Abstract: Cieľom tohto príspevku je poukázať na vývoj bezpečnostnej situácie v československo-poľskom, resp. slovensko-poľskom pohraničí v období rokov 1945 – 1947, a to jednak na inkorporovanom území a jednak na slovenskej strane hranice. Časový rámec skúmanej problematiky sa začína oslobodením týchto oblastí Červenou armá- dou a končí rokom 1947, ktorý sa najmä v kontexte podpísania československo-poľskej zmluvy o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci stal istým prelomom vo vzťahoch medzi Československom a Poľskom. Štúdiu ponímame ako príspevok k diskusii, ktorá prebieha v slovenskej a poľskej historiografii a v komunite „poľských“ Slovákov na Hornej Orave a Spiši o niektorých aspektoch povojnového vývoja na tomto území. Opierame sa v nej predovšetkým o výsledky vlastného výskumu v archívoch Slovenskej republiky a Českej republiky.

  • Page Range: 73-99
  • Page Count: 17
  • Publication Year: 2009
  • Language: Slovak