How social entities exist? Some methodological remarks on national history genre (19th and 20th centuries) Cover Image

Ako existujú sociálne entity? Metodologické poznámky k žánru národných dejín (19. a 20. storočie)
How social entities exist? Some methodological remarks on national history genre (19th and 20th centuries)

Author(s): László Vörös
Subject(s): Recent History (1900 till today), Methodology and research technology, Nationalism Studies, 19th Century, Identity of Collectives
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: national history; social entities; methodological remarks; 19th century; 20th century; John R. Searle;
Summary/Abstract: Filozof John R. Searle sa vo svojej známej knihe Th e Construction of Social Reality venoval, ako tomu už aj názov napovedá, otázkam súvisiacim s existenciou sociálneho sveta, teda tej oblasti reality, ktorá súvisí s bytím, činnosťou a myšlienkovým svetom ľudí. Searle sa zamýšľa nad tým, ako existujú sociálne, resp. inštitucionálne fakty alebo inak povedané, aké sú špecifi ká existencie sociálnej a inštitucionálnej reality v porovnaní s tzv. tvrdou, fyzickou realitou. Searleove úvahy majú veľkú relevanciu aj pre historické bádanie. V tejto eseji sa pokúsim niektoré otázky, ktoré si Searle kladie v súvislosti so spôsobmi vytvárania a udržiavania reality vecí a vzťahov sociálneho sveta, položiť v súvislosti s takými sociálnymi entitami a javmi, akými sú národ a národnosť (môj výklad sa však rovnako bude týkať aj súvisiacich kategórií: etnikum/etnická skupina, rasa, a javov: nacionalizmus, rasizmus a pod.). Searle vo svojej knihe ako jeden z príkladov sociálneho a inštitucionálneho faktu (entity) uvádza peniaze. Presnejšie, modernú menu, tzv. peniaze s núteným obehom. A práve príklad peňazí mi viackrát poslúži ako odrazový mostík pri uvažovaní o ontológii národa. Najprv však bude potrebné ozrejmiť si niektoré pojmy a súvislosti.

  • Page Range: 12-29
  • Page Count: 18
  • Publication Year: 2013
  • Language: Slovak