Trianon Issue and (Czech) Slovak Textbooks of History Cover Image

Trianonská problematika a (česko)slovenské učebnice dejepisu
Trianon Issue and (Czech) Slovak Textbooks of History

Author(s): Barnabás Vajda
Subject(s): History, Education, Political history, Recent History (1900 till today), History of Education, State/Government and Education, Pre-WW I & WW I (1900 -1919), Interwar Period (1920 - 1939)
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Slovakia; Czechoslovakia; Hungary; Treaty of Trianon; teaching history; textbooks; education;
Summary/Abstract: Jérome Bruner vo svojej eseji o kultúre vzdelávania upozornil, že: „cieľom výučby dejepisu je pomáhať žiakom vytvárať významy, nie riadiť učenie len na zapamätanie významov.“ Jadro jeho myšlienky nielen pamätať, ale aj vytvárať významy upriamuje našu pozornosť na isté znaky tradície. Práve tie, okrem iných, ovplyvňujú nielen charakter či špecifiká historického poznávania v edukačnom prostredí, ale i intenzívnejšie prebiehajúci slovensko-maďarský historicko-didaktický dialóg o tvorbe národných či spoločných učebníc dejepisu.

  • Page Range: 185-201
  • Page Count: 17
  • Publication Year: 2013
  • Language: Slovak