Non-Communist Reform Current in 1968 - People in the 60s Cover Image

Nekomunistický reformný prúd v roku 1968 – denník Ľud v 60. rokoch
Non-Communist Reform Current in 1968 - People in the 60s

Author(s): Juraj Alner
Subject(s): Media studies, Communication studies, Political history, Recent History (1900 till today), Post-War period (1950 - 1989), History of Communism
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Slovakia; Czechoslovakia; communism; politics; reform current; 60s; 1968; political marketing;
Summary/Abstract: Téma pozostáva z dvoch častí: jednou je história Strany slovenskej obrody, ktorá Ľud vydávala, druhou udalosti odohrávajúce sa priamo v redakcii. Oboje sa vyvíjalo (presnejšie: stagnovalo) vo vzájomnej symbióze do polovice šesťdesiatych rokov, potom sa začal postupný proces odpútavania Ľudu od SSO. V rokoch 1969 - 70 sa noviny vrátili do stojatých vôd malej politickej strany. Zatiaľ čo pojem „politický marketing“ označuje symbiózu či vzájomnú závislosť politiky a médií, symbióza SSO a Ľudu za komunistického režimu bola špecifi cká: SSO svoje noviny v skutočnosti vôbec nepotrebovala, pretože sa nepotrebovala (a veľmi ani nechcela) prezentovať na verejnosti svojimi názormi (nijaké nemala) a nepotrebovala ani získavať voličské hlasy (nebolo ju možné voliť nad rámec mandátov, ktoré automaticky dostávala od komunistov). V roku 1968 (a krátko predtým a potom) nomenklatúre SSO Ľud skôr prekážal, pretože vstupoval vlastnými postojmi do politickej debaty. Ten vlastný postoj bol v príkrom rozpore s líniou, ktorú mali dopredu nakreslenú ofi ciálni reprezentanti strany kolaborujúcej s mocou.

  • Page Range: 158-163
  • Page Count: 6
  • Publication Year: 2008
  • Language: Slovak