From grave to the monument and jubilee celebrations. Formation of historical memory of Ľudovít Štúr in the Modra environment Cover Image

Od hrobu k pomníku a jubilejným oslavám. Formovanie historickej pamäti na Ľudovíta Štúra v modranskom prostredí
From grave to the monument and jubilee celebrations. Formation of historical memory of Ľudovít Štúr in the Modra environment

Author(s): Sylvia Hrdlovičová
Subject(s): Cultural history, Nationalism Studies, 19th Century, Identity of Collectives
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Ľudovít Štúr;
Summary/Abstract: Hrob Ľudovíta Štúra je v prvom rade reálny, teda trojrozmerný fyzický objekt, nachádzajúci sa na cintoríne v Modre, ktorý pripomína Štúrovu pamiatku. V symbolickej rovine však celý náhrobný areál znásobuje modranského genia loci. Je fenoménom, z ktorého sa dá odraziť pri ďalšom výskume Štúrovho tzv. druhého, teda posmrtného života, kedy sa jeho osobnosť pretavuje do podoby národného symbolu.

  • Page Range: 160-181
  • Page Count: 22
  • Publication Year: 2015
  • Language: Slovak