Standard Slovak and Hungarian-Slovak low nobility. The Štúr language as an instrument of social integration? Cover Image

Spisovná slovenčina a uhorskoslovenské zemianstvo. Štúrovčina ako nástroj spoločenskej integrácie?
Standard Slovak and Hungarian-Slovak low nobility. The Štúr language as an instrument of social integration?

Author(s): József Demmel
Subject(s): Language studies, Social history, Western Slavic Languages, 19th Century
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: The Štúr language; Ľudovít Štúr;
Summary/Abstract: Kodifikácia slovenského spisovného jazyka je najdôležitejším počinom Ľudovíta Štúra a trvalou hodnotou, vďaka ktorej vznikol prvý a najdô- ležitejší atribút modernej slovenskej národnej identity. Vďaka tomuto základnému komunikačnému nástroju sa Slováci mohli na jednej strane postupne integrovať a formovať ako národné spoločenstvo, na druhej strane sa vďaka nemu mohli vymedzovať voči iným národným spoločenstvám. Nový jazyk bol v priebehu niekoľkých rokov prijatý v širokých kruhoch formujúcej sa národnej spoločnosti a zatlačil do úzadia nielen bernolákovskú slovenčinu, ale aj biblickú češtinu, ktorá mala síce v hornouhorskom prostredí úctyhodnú tradíciu, ale používala ju len slovenská evanjelická inteligencia. Dôvodom úspechu bola jednoznačne skutočnosť, že Štúr a jeho spolupracovníci dali odpoveď na existujúcu (a s rozšírením gramotnosti a spísomňovania) stále dôležitejšiu spoločenskú objednávku: namiesto bibličtiny s ťažkopádnou ortografiou a zastaranou slovnou zásobou, resp. namiesto málo používanej bernolákovčiny postavili literárny jazyk, blízky hovorovej reči.

  • Page Range: 53-68
  • Page Count: 16
  • Publication Year: 2015
  • Language: Slovak