Ľudovít Štúr and the Evangelican Church of the Augsburg Confession as a natural platform for his fight and the revival of the Slovak nation Cover Image

Ľudovít Štúr a Evanjelická cirkev a. v. ako prirodzená platforma pre realizovanie jeho zápasu o povznesenie slovenského národa
Ľudovít Štúr and the Evangelican Church of the Augsburg Confession as a natural platform for his fight and the revival of the Slovak nation

Author(s): Martin Kováč
Subject(s): Christian Theology and Religion, 19th Century, Other Christian Denominations, Identity of Collectives
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Ľudovít Štúr; Evangelican Church of the Augsburg Confession;
Summary/Abstract: Evanjelická cirkev augsburského vyznania a jej dejiny tvoria neoddeliteľnú súčasť dejín Slovenska. Zďaleka to nie sú len dejiny každodenné- ho života slovenského národného spoločenstva. V niektorých periódach sa až pozoruhodne prepletajú s politickými, vojenskými, kultúrnymi, či dokonca hospodárskymi dejinami Slovenska. Pri historickom bádaní je dôležité sledovať všetky súvislosti – nielen politické, sociálne, kultúrne, filozofické, teologické, prírodné, ale aj osobné príbehy ľudí a mnohé iné aspekty minulosti, pretože všetky vytvárali vzájomnými interakciami špecifické prostredie. Toto prostredie limitovalo, usmerňovalo a miestami doslova predurčovalo konanie historických osobností, ktoré ho ná- sledne ohýbali, pretvárali a tým pripravovali opäť novú pôdu so starými problémami svojim nasledovníkom. Tieto mnohé interakcie nie je ľahké sledovať, ale keď sa o to človek usiluje, spravidla sa prepracúva k oveľa plastickejšiemu obrazu toho, čo sa v dejinách naozaj odohralo.

  • Page Range: 17-32
  • Page Count: 16
  • Publication Year: 2015
  • Language: Slovak