INTRODUCTION Cover Image

ÚVOD
INTRODUCTION

Author(s): Author Not Specified
Subject(s): History, Geography, Regional studies, Lexis
Published by: Historický ústav SAV
Summary/Abstract: Včasný stedovek v stredovýchodnej Európe nepoznal privilegované mestá. Už od 9. stor. však v podhradiach hradísk existovali trhové miesta, kde sa koncentrovali remeselníci a obchodníci. Z nich sa vyvinuli mestá starého typu. Na území Slovenska sa s týmto typom sídiel stretávame iba v oblasti juhozápadného Slovenska (Nitra, Bratislava a sem inklinujúci Ostrihom), ktoré patrilo k hospodársky najvyvinutejším regiónom Uhorska. Tu sa konávali pravidelné týždenné trhy, ktoré lákali nielen domácich, ale aj zahraničných obchodníkov. Remeselníci a obchodníci bývajúci v mestách starého typu sa svojím právnym postavením neodlišovali od ostatného obyvateľstva krajiny a podliehali pod právomoc kráľovských županov. Tento stav v Uhorsku trval až do prvej tretiny 13. Stor.

  • Page Range: 7-11
  • Page Count: 5
  • Publication Year: 2010
  • Language: Slovak