The Creation of the Czecho-Slovak Federation and the Normalization Policy of the Communist Leadership during the 1st Half of 1969 Cover Image

Vznik česko-slovenskej federácie a normalizačná politika vedenia KSČ/KSS v prvom polroku 1969
The Creation of the Czecho-Slovak Federation and the Normalization Policy of the Communist Leadership during the 1st Half of 1969

Author(s): Jozef Žatkuliak
Subject(s): Political history, Recent History (1900 till today), Post-War period (1950 - 1989), History of Communism
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Czecho-Slovak Federation;
Summary/Abstract: Slovenská socialistická republika a Česká socialistická republika sa ústavnoprávne konštituovali. januára 1969 ako dobrovoľné a rovnoprávne zväzové štáty česko-slovenskej federácie podľa ústavného zákona č. 143/1968 Zb. Tento zákon ustanovil štátoprávne vzťahy medzi slovenským a českým národom na princípoch rovnosti, rovnoprávnosti a svojprávnosti. Stal sa jedným z kľúčových produktov reformnej československej (čs.) jari (Pražskej jari). Podľa ústavného zákona primárnu národnú a štátnu suverenitu reprezentovali slovenské a české národné orgány a odvodenú suverenitu spoločného štátu federálne orgány s tým, že „suverenita národných štátov a suverenita federálneho štátu existujú a pôsobia vedľa seba“. Preambula ústavného zákona bola vlastne dohodou oboch národov, ktoré reprezentovali národné rady. Od nej sa odvodzovala „legitimita ústavného zákona, federatívneho usporiadania vôbec“. Zákon neobsahoval článok o vedúcej úlohe Komunistickej strany Československa (KSČ) a iný článok zase stanovil rovnaký politický systém v oboch republikách na základe socialistickej demokracie. Ústavný zákon výrazne prispel k sformovaniu národnej štátnosti, resp. identity, a to v kontexte na právo národov „na sebaurčenie až do oddelenia“ ako súčasti občianskych práv a slobôd v zmysle dokumentov Organizácie Spojených národov.

  • Page Range: 503-519
  • Page Count: 17
  • Publication Year: 2016
  • Language: Slovak