The Restoration of the Neo-Stalinist Regime after 1968 Cover Image

Obnova neostalinského režimu po roku 1968
The Restoration of the Neo-Stalinist Regime after 1968

Author(s): Michal Štefanský
Subject(s): Recent History (1900 till today), Post-War period (1950 - 1989), History of Communism
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Neo-Stalinist Regime; 1968;
Summary/Abstract: I nvázia vojsk piatich štátov Varšavskej zmluvy v auguste 1968 znemožnila pokračovať v spoločenskej reforme v Československu. Po nej sovietske vedenie ďalej koordinovalo postup s ostatnými lídrami Varšavskej zmluvy v nátlaku na vedenie KSČ, vládu a parlament. Obmedzenú suverenitu Československa vymedzil Moskovský protokol2 . Zmluva o rozmiestnení sovietskych vojsk na území Československa bez uvedenia časového termí- nu ich odchodu legalizovala pobyt vojsk až do zrútenia komunistického režimu.3 Súčasne lídri Varšavskej zmluvy podporou konzervatívnych a prookupačných síl vyvíjali nátlak, aby z vedúcich funkcií komunistickej strany, ministerstiev a médií odišli predstavitelia reformného komunizmu.

  • Page Range: 491-501
  • Page Count: 11
  • Publication Year: 2016
  • Language: Slovak