Portrait of an Officer in the Context of the Given Time-period (1850 – 1914) Cover Image

Obraz dôstojníka v dobových súvislostiach (1850 – 1914)
Portrait of an Officer in the Context of the Given Time-period (1850 – 1914)

Author(s): Vojtech Dangl
Subject(s): History, Military history, 19th Century, Pre-WW I & WW I (1900 -1919)
Published by: Historický ústav SAV
Summary/Abstract: Dôstojnícky zbor armády Habsburskej monarchie druhej polovice 19. storočia spoločenské vrstvy v Uhorsku i v Rakúsku dlhodobo vnímali ako výnimočný subjekt so zvláštnymi pravidlami vnútorného života, s privilégiami nedostupnými iným kategó- riám society. Podobne, ako to bolo v Prusku či Rusku, dôstojníci boli vysoko uznávaní, oficiálna propaganda ich vykresľovala ako vzor spoločenských cností, ako skutočných mužov, ktorí sú v každej chvíli ochotní obetovať svoje životy za monarchiu, panovníka a chrániť pokojamilovné obyvateľstvo krajiny pred vonkajším nepriateľom. Považovali ich a v skutočnosti aj boli, najspoľahlivejšou oporou dynastie. Zároveň hrali významnú úlohu pri vytváraní spoločenského kódexu, životného štýlu, morálnych zásad, ako aj v rozvoji kultúrnospoločenských a športových ustanovizní a pod.

  • Page Range: 97-109
  • Page Count: 13
  • Publication Year: 2016
  • Language: Slovak