Tido J. Gašpar and his Understanding of Slovak National Socialism Cover Image

Tido J. Gašpar a jeho chápanie slovenského národného socializmu
Tido J. Gašpar and his Understanding of Slovak National Socialism

Author(s): Martin Vašš
Subject(s): Political history, Recent History (1900 till today), Nationalism Studies, Fascism, Nazism and WW II
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Tido J. Gašpar; Slovak National Socialism;
Summary/Abstract: Tido J. Gašpar začal popri svojej umeleckej tvorbe produkovať politicky angažovanú publicistiku už v období prvej Československej republiky (ČSR). Postupne, najmä v priebehu 30. rokov sa politicky angažovaná publicistika dostávala do centra jeho tvorivých a publikačných aktivít. Paralelne so zvyšovaním počtu politicky angažovaných článkov sa jeho vlastná spisovateľská tvorba začala radikálne umenšovať, až sa napokon po etablovaní ľudáckeho režimu po 6. októbri 1938 vytratila takmer úplne. V našom príspevku sa chceme zamerať na poslednú etapu Gašparovej politickej publicistiky, ktorú tvorilo obdobie existencie Slovenskej republiky v rokoch 1939 – 1945 a v rámci nej sa venovať jej dominante, ktorú predstavovala ideologická konštrukcia slovenského národného socializmu. Gašpar bol totiž prívržencom pokračovania tzv. slovenskej revolúcie v národno-socialistickom duchu a v tomto smere sa zaraďoval do radikálneho krídla Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (HSĽS) pod vedením Vojtecha Tuku a Alexandra Macha. V tejto súvislosti je zaujímavou skutočnosť, že do aktívnej politiky Gašpar nevstúpil v období demokratickej 1. ČSR, ale až v podmienkach ľudáckeho režimu. Svoj vstup do politiky Gašpar aspoň retrospektívne vnímal ako nevyhnutný kvôli potrebe „slú- žiť národu“: „Pudila nás láska k národu. Boli sme ľuďmi ťažkej dejinnej chvíle. Chceli sme národ zachovať!“1 Jednou z motivácií Gašparovho vstupu do aktívnej politiky teda bolo podľa jeho vyjadrenia úsilie „zachovať národ“ vo vtedajších neistých podmienkach, keď geopolitická situácia nevyznievala pre ČSR pozitívne.

  • Page Range: 65-77
  • Page Count: 13
  • Publication Year: 2016
  • Language: Slovak