CENTRAL MANAGEMENT-TARIKAT RELATIONSHIPS AND BOSNIA MEVELİSH IN OTTOMAN GOVERNMENT Cover Image
  • Price 1.00 €

OSMANLI DEVLETİ’NDE MERKEZÎ YÖNETİM-TARİKAT MÜNASEBETLERİ VE BOSNA MEVLEVİYETİ
CENTRAL MANAGEMENT-TARIKAT RELATIONSHIPS AND BOSNIA MEVELİSH IN OTTOMAN GOVERNMENT

Author(s): Ayten Ardel
Subject(s): Sociology of Culture, The Ottoman Empire
Published by: Naučnoistraživački institut »Ibn Sina«
Summary/Abstract: U ovom referatu govori se o utjecaju Osmanske države na organizacijutekija kod Seldžuka i Osmanlija. Tekije su imale veliku ulogu u formiranju naselja a tarikati u razvitku društvenih odnosa, dok je država nastojala iskoristiti takav utjecaj i staviti ga pod svoju kontrolu i u svoju službu.Odnos centralne uprave prema tekijama i tarikatima podrazumijevao jeu velikoj mjeri i utjecaj države na organizaciju tarikata i utjecaj tarikata naneke dijelove društva i državnog aparata.

  • Page Range: 231-240
  • Page Count: 10
  • Publication Year: 2011
  • Language: Turkish