NATO AND APPLICATION OF THE UN SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1325 ON WOMEN, PEACE AND SECURITY Cover Image

NATO I PRIMJENA REZOLUCIJE 1325 VIJEĆA SIGURNOSTI UN-A O ŽENAMA, MIRU I SIGURNOSTI
NATO AND APPLICATION OF THE UN SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1325 ON WOMEN, PEACE AND SECURITY

Author(s): Vanja Matić
Subject(s): Politics, Gender Studies, Law, Constitution, Jurisprudence, International Law, Human Rights and Humanitarian Law, Security and defense
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: political participation; NATO; application; security council; resolution 1325; UN; women; peace; security;
Summary/Abstract: Oružani sukob ima devastirajući uticaj na svako društvo, a žene i djeca bez sumnje čine najranjiviji dio populacije tokom oružanog sukoba. Izložene/i su zlostavljanju, zatvaranju, prinudnom radu i silovanju, koje se u oružanim sukobima sve češće koristi kao ratna taktika. S druge strane, žene i djeca nemaju apsolutno nikakvog uticaja na donošenje odluka tokom vojnih sukoba. Ovo predstavlja dvostruki debalans, jer pored nedaća kojima su izložene žene i djeca tokom i nakon konflikta, ova grupacija također nema nikakav uticaj na političko odlučivanje, planiranje i provođenje vojnih kampanji, mirovne pregovore niti na proces postkonfliktne rekonstrukcije.

  • Page Range: 87-99
  • Page Count: 13
  • Publication Year: 2012
  • Language: Bosnian