Yugoslav-Italian border and the issue of Slovenian landlocked Cover Image
  • Price 6.00 €

Jugoslovansko-italijanska meja in vprašanje slovenskega izhoda na morje
Yugoslav-Italian border and the issue of Slovenian landlocked

Author(s): Nevenka Troha
Subject(s): Diplomatic history, Political history, WW II and following years (1940 - 1949), Post-War period (1950 - 1989), History of Communism
Published by: Institut za noviju istoriju Srbije
Keywords: Italija; Jugoslavija; Slovenija; Istra; Trst; meja; STO
Summary/Abstract: Pas slovenske poselitve ob morju sega strnjeno od Devina do Savudrijskega po lotoka. Po letu 1918 je bila jugoslovanska Slovenija od morja ločena s širokim pasom ozemlja Kraljevine Italije. Z mirovno pogodbo z Italijo, podpisano februarja 1947, je velik del tega območja Slovenija sicer priključila, ni pa segla do morja. Pas slovenske obmorske poselitve je bil vključen v Svobodno tržaško ozemlje (STO), ki je vse do Spomenice o soglasju oktobra 1954 ostajalo razdeljeno na dve coni pod anglo-ameriško in jugoslovansko vojno upravo. Z državno-pravnega stališča je bila tako vse do leta 1954 Slovenija odrezana od morja. Dejanski položaj pa je bil drugačen. V Slovenskem primorju so ob osvoboditvi maja 1945 slovenske civilne oblasti prevzele upravo, tudi v coni B Slovenskega primorja, vzpostavljeni junija 1945, in nato v koprskem okraju cone B STO. Slovenija je tako dejansko, ne pa tudi pravno-formalno vse od maja 1945 imela izhod na morje. Potem ko je resolucija Informbiroja iz junija 1948 spremenila razmerja sil, sta ZDA in VB pričeli pritiskati na Italijo in Jugoslavijo, naj sprejmeta dogovor, da bi ob določenih popravkih meje cona A pripadla Italiji, cona B pa Jugoslaviji. Tudi za Jugo slavijo je postalo STO nesprejemljivo. Do sklenitve Spomenice o soglasju so tekla pogajanja, na katerih so jugoslovanski pogajalci podali različne predloge razmejitve, ki pa so vedno upoštevali tudi izhod Slovenije na morje. Dosegli so razdelitev na osnovi demarkacijske črte z manjšim popravkom, zato da bi Koper, ki naj bi postal središče Slovenskega primorja, dobil širše zaledje. Slovenska zahteva po izhodu na morje je bila tako izpolnjena.

  • Page Range: 397-407
  • Page Count: 11
  • Publication Year: 2008
  • Language: Slovenian