The media context of Czech foreign policy Cover Image

Mediální kontext české zahraniční politiky
The media context of Czech foreign policy

Author(s): Lenka Vochocová, Vlastimil Nečas
Subject(s): Media studies, Political history, Government/Political systems, International relations/trade, Political behavior, Politics and communication, Present Times (2010 - today)
Published by: Ústav mezinárodních vztahů
Keywords: Media and politics; Czech Republic; foreign policy; public’s understanding of foreign policy;
Summary/Abstract: Kapitola zaměřená na mediální reprezentaci zahraniční politiky České republiky v roce 2012 je stejně jako v předchozích letech členěna do dvou částí. Úvodní kapitola je věnována výsledkům kvantitativní obsahové analýzy televizního zpravodajství v průběhu roku 2012, zaměřené na základní charakteristiky zahraničního zpravodajství tří českých celoplošných televizních stanic, tedy na hlavní témata, přítomné aktéry a nejčastěji zmiňované státy. Druhá část analýzy je založena na textuální analýze mediální reprezentace dvou zahraničněpolitických témat uplynulého roku. Výsledky přehledové kvantitativní analýzy zpravodajství českých celoplošných televizních stanic v roce 2012 potvrzují trend patrný i v minulých letech (Nečas–Vochocová, 2010, 2011, 2012). Ve všech sledovaných obdobích vykazuje zpravodajství televizních stanic jasný příklon k výrazné redukci prezentovaných zahraničněpolitických událostí a aktérů, kteří dostanou možnost se k událostem vyjádřit. Práh mediální pozornosti tak překročí velmi omezené spektrum událostí, ke kterým se vyjadřuje stále velmi podobná struktura aktérů, zejména vrcholní politici a představitelé státu. Vzhledem k opakujícím se výsledkům popisné kvantitativní analýzy a omezeným interpretačním možnostem dostupných dat prezentujeme jen základní kontury zpravodajství a podstatnou část kapitoly věnujeme případové studii medializace dvou významných zahraničněpolitických událostí v českém tisku v roce 2012.

  • Page Range: 27-47
  • Page Count: 21
  • Publication Year: 2013
  • Language: Czech