On Migration and Religion Cover Image
 • Offer for Individuals Only 9.00 €

Göç ve Din Üzerine
On Migration and Religion

Contributor(s): Yakup Çoştu (Editor)
Subject(s): Social Sciences, Sociology, Theology and Religion, Islam studies, Comparative Studies of Religion, Religion and science , Migration Studies, Ethnic Minorities Studies, Sociology of Religion, History of Religion
Published by: Transnational Press London
Keywords: Danish Turks; religion; Euro-Turks; migration; immigrants; sectarian; Muslims; Turkish diaspora;
Summary/Abstract: Göçün birçok yönden insan hayatı üzerinde etkisi bulunmaktadır. Göç eden insan, tüm hayatını değiştirmeye niyet etmekte, yeni bir hayata başlamayı göze almaktadır. Yeni çevrenin değişik şartları, orada edinilen kazanımlar ve tecrübeler, önceki yerleşik geleneksel dinî inanış, değer, norm, pratik ve adetlerin zamanla kaçınılmaz bir biçimde etkilenmesine hatta değişim ve dönüşümüne yol açabilmektedir. Öyle ki, göç süreciyle farklı kültürler, sosyal katmanlar ve insanlar karşı karşıya gelebilmekte, bu karşılaşma da beraberinde pek çok çatışma ve sorunlara zemin hazırlayabilmektedir. Bu kitap, göçün ve göçmen olma durumunun özellikle dinsel inanç ve yaşam tecrübesi üzerindeki yansımalarını konu edinmektedir. Bu kapsamda, on bölümden oluşan bu çalışmada, her bir bölüm kendi araştırma ekseninde göç ve din hususunu farklı boyutlarıyla ele almakta ve tartışmaktadır.

 • E-ISBN-13: 978-1-912997-97-8
 • Print-ISBN-13: 978-1-912997-61-9
 • Page Count: 177
 • Publication Year: 2020
 • Language: Turkish
Müslümanlarin Avrupa’da Var Olabilme Sorunlari

Müslümanlarin Avrupa’da Var Olabilme Sorunlari
(Challenges faced by Muslims in Europe)

 • Price: 4.50 €
Selefîliğin Almanya'daki Gelişim Sürecinde Göç Olgusunun Yeri Ve Önemi

Selefîliğin Almanya'daki Gelişim Sürecinde Göç Olgusunun Yeri Ve Önemi
(Role of migration in development of Salafism in Germany)

 • Price: 4.50 €
Neo-Selefî Akımların Almanya’daki Müslüman Gençlere Yönelik Etkilerine Karşı Faaliyetler: Ditib Akademisi Örneği

Neo-Selefî Akımların Almanya’daki Müslüman Gençlere Yönelik Etkilerine Karşı Faaliyetler: Ditib Akademisi Örneği
(Efforts to alleviate effects of neo-salafi currents on Muslim youth in Germany: Case of Ditib Academy)

 • Price: 4.50 €
Euro-Türkler: Din ve Kimlik

Euro-Türkler: Din ve Kimlik
(Euro-Turks: Religion and Identity)

 • Price: 4.50 €
Euro-Türkler ve Kimlik Tartışmalarına Sivil Toplum Perspektifinden Bakmak

Euro-Türkler ve Kimlik Tartışmalarına Sivil Toplum Perspektifinden Bakmak
(An Appraisal of Euro-Turks and identity debates from a civil society perspective)

 • Price: 4.50 €
Danimarka Türk Toplumunda Cami Merkezli Dindarlik

Danimarka Türk Toplumunda Cami Merkezli Dindarlik
(Mosque-centred religiosity in Danish Turkish society)

 • Price: 4.50 €
Fransa’da Müslüman Kadınlar ve Feminist Hareketler

Fransa’da Müslüman Kadınlar ve Feminist Hareketler
(Muslim women and feminist movements in France)

 • Price: 4.50 €
Göçmen Radikalizmi ve Göçmen Nihilizmi Üzerine. Ortadoğu’dan Türkiye’ye Göçler Üzerine Düşünceler

Göçmen Radikalizmi ve Göçmen Nihilizmi Üzerine. Ortadoğu’dan Türkiye’ye Göçler Üzerine Düşünceler
(On Migrant Radicalism and Nihilism. Ortadoğu’dan Türkiye’ye Göçler Üzerine Düşünceler)

 • Price: 4.50 €
Göç Olgusunun Dinsel ve Mezhepsel Kimlikler Üzerindeki Etkisi

Göç Olgusunun Dinsel ve Mezhepsel Kimlikler Üzerindeki Etkisi
(Impac of Migration on Religious and Denominational Identities)

 • Price: 4.50 €
Göçün Halk İnanışları Üzerine Etkileri: Anadolu Örneği

Göçün Halk İnanışları Üzerine Etkileri: Anadolu Örneği
(Impact of migration on folk beliefs in Anatolia)

 • Price: 4.50 €