Works. Volume 8. The Reception and Influence of Marek Siemek in Europe Cover Image
 • Offer for Individuals Only 23.00 €

Dzieła. Tom 8. Recepcja i oddziaływanie Marka Siemka w Europie
Works. Volume 8. The Reception and Influence of Marek Siemek in Europe

Author(s): Marek J. Siemek
Contributor(s): Ewa Nowak (Editor)
Subject(s): Philosophy, History of Philosophy, Philosophical Traditions, Social Philosophy
Published by: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Keywords: transcendentalism; German philosophy; social philosophy; epistemology; hermeneutics
Summary/Abstract: This volume contains articles written by eighteen representatives of the philosophical continental Europe, that bear witness to the fact that the concepts that made Professor Siemek famous worldwide – especially the epistemico-epistemological difference and late-modern socialization – are now more relevant than ever. Without referring to these concepts it is impossible to determine, where to find reason presently and what it should be concerned with.

 • E-ISBN-13: 978-83-235-3676-5
 • Print-ISBN-13: 978-83-235-3668-0
 • Page Count: 462
 • Publication Year: 2019
 • Language: Polish
Prawda empiryczna i prawda transcendentalna w ontologii Kanta

Prawda empiryczna i prawda transcendentalna w ontologii Kanta
(Empirical truth and transcendental truth in Kant's ontology)

 • Price: 4.50 €
Teoria przejawów i pięć poglądów na świat w Teorii Wiedzy Johanna Gottlieba Fichtego

Teoria przejawów i pięć poglądów na świat w Teorii Wiedzy Johanna Gottlieba Fichtego
(The manifestation theory and five world views in Johann Gottlieb Fichte's Theory of Knowledge)

 • Price: 4.50 €
Transcendentalne pryncypium prawa: samozobowiązanie versus przymus

Transcendentalne pryncypium prawa: samozobowiązanie versus przymus
(The transcendental principle of law: self-obligation versus coercion)

 • Price: 4.50 €
O tak zwanym prymacie rozumu praktycznego

O tak zwanym prymacie rozumu praktycznego
(About the so-called primacy of practical reason)

 • Price: 4.50 €
Siemek i filozofia techniki: dialektyka oświecenia a chytrość rozumu

Siemek i filozofia techniki: dialektyka oświecenia a chytrość rozumu
(Siemek and the philosophy of technology: the dialectics of enlightenment and the cunning of reason)

 • Price: 4.50 €
Epistemologia i epistemika po raz wtóry

Epistemologia i epistemika po raz wtóry
(Epistemology and epistemics for the second time)

 • Price: 4.50 €
Frege jako hermeneuta

Frege jako hermeneuta
(Frege as a hermeneut)

 • Price: 4.50 €
Transcendentalizm Fichtego w perspektywie Marka J. Siemka

Transcendentalizm Fichtego w perspektywie Marka J. Siemka
(Fichte's transcendentalism in the perspective of Marek J. Siemek)

 • Price: 4.50 €
„Aspołeczna towarzyskość” i ludzkie pożądanie: Kant, Herder i Hemsterhuis o antagonizmie władającym światem i ludzkim duchem

„Aspołeczna towarzyskość” i ludzkie pożądanie: Kant, Herder i Hemsterhuis o antagonizmie władającym światem i ludzkim duchem
("Asocial sociability" and human desire: Kant, Herder and Hemsterhuis about antagonism ruling the world and the human spirit)

 • Price: 4.50 €
„Nigdy nie byliśmy podmiotami”: uwagi w kwestii „śmierci podmiotu”

„Nigdy nie byliśmy podmiotami”: uwagi w kwestii „śmierci podmiotu”
("We have never been subjects": remarks on "subject's death")

 • Price: 4.50 €
Marks a teoria wiedzy odzwierciedlonej

Marks a teoria wiedzy odzwierciedlonej
(Marx and the theory of reflected knowledge)

 • Price: 4.50 €
Czy polityka jest w stanie poskromić ekonomię?

Czy polityka jest w stanie poskromić ekonomię?
(Can politics tame the economy?)

 • Price: 4.50 €
W poszukiwaniu prawości. Analiza filozoficzna dialogu Sokratesa z Kefalosem w I księdze Politei Platona (328b–331d)

W poszukiwaniu prawości. Analiza filozoficzna dialogu Sokratesa z Kefalosem w I księdze Politei Platona (328b–331d)
(In search of righteousness. Philosophical analysis of Socrates' dialogue with Kefalos in Book 1 of Plato's Politea (328b – 331d))

 • Price: 4.50 €
Od miłości do uznania. Historyczna ewolucja Heglowskiej koncepcji intersubiektywności

Od miłości do uznania. Historyczna ewolucja Heglowskiej koncepcji intersubiektywności
(From love to recognition. Historical evolution of Hegel's concept of intersubjectivity)

 • Price: 4.50 €
Pokusy rozumu. Romantyzm w tradycjach europejskiej Nowoczesności – na przykładzie Niemiec i Polski

Pokusy rozumu. Romantyzm w tradycjach europejskiej Nowoczesności – na przykładzie Niemiec i Polski
(The temptations of reason. Romanticism in the traditions of European Modernity - on the example of Germany and Poland)

 • Price: 4.50 €
Wschód w nas

Wschód w nas
(East in us)

 • Price: 4.50 €
Czy istnieje filozofia polityczna zjednoczonej Europy?

Czy istnieje filozofia polityczna zjednoczonej Europy?
(Is there a political philosophy of a united Europe?)

 • Price: 4.50 €
Od obywatelstwa minimalnego do obywatelstwa kosmopolitycznego. Refleksje nad tożsamością obywatela w kulturze Zachodu

Od obywatelstwa minimalnego do obywatelstwa kosmopolitycznego. Refleksje nad tożsamością obywatela w kulturze Zachodu
(From minimal citizenship to cosmopolitan citizenship. Reflections on the identity of the citizen in Western culture)

 • Price: 4.50 €