City logistics Cover Image

Logistyka miejska
City logistics

Author(s): Maciej Szymczak
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Economy, Business Economy / Management, Energy and Environmental Studies, Public Administration, Sociology, Environmental and Energy policy, Rural and urban sociology, Economic development, Public Finances, Tourism, Transport / Logistics
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Keywords: logistyka miejska;rozwój miast;zarządzanie miastem;infrastruktura miasta;transport towarowy;centra logistyczne;komunikacja miejska;przewóz osób;transport zbiorowy;zatłoczenie motoryzacyjne;transport indywidualny;ruch miejski;
Summary/Abstract: Logistyka miejska to nie tylko przepływy rzeczy i osób na obszarze miasta oraz składowanie zasobów wraz ze specyficznymi w organizmie miejskim uwarunkowaniami, ale kompletne systemy obsługi przemieszczeń zorientowane na usprawnienie aspektów ruchowych, podniesienie jakości życia i gospodarowania, ekologię, a w dalszej perspektywie – na rozwój miasta. Mówiąc o logistyce miejskiej, należy więc przede wszystkim eksponować wzajemne relacje między przepływami rzeczy i osób, między funkcjonowaniem łańcuchów dostaw a dziennym rytmem życiem miasta, należy skupiać się na możliwościach integracji różnych form transportu oraz wspólnego i efektywnego wykorzystywania zasobów. W rozdziale pierwszym, aby został określony zakres przestrzenny rozważań, dano krótki zarys wiedzy dotyczącej miast ze szczególnym uwzględnieniem procesu ich rozwoju. W rozdziale drugim wyjaśniono potrzebę wprowadzenia logistyki do miast, scharakteryzowano szczegółowo istotę, zakres i cel logistyki miejskiej, a także miejski system logistyczny. Dużo miejsca poświęcono zdefiniowaniu logistyki miejskiej i określeniu jej zakresu przedmiotowego. Rozdział zamykają rozważania dotyczące organizacji logistyki w systemie zarządzania miastem. Rozdział trzeci poświęcono w całości przewozom towarowym w mieście. Zwrócono w nim uwagę na łagodzenie konfliktów między przewozami towarów a przewozami osób w mieście, kształtowanie struktury gałęziowej przewozów towarowych poprzez administracyjne ograniczanie przewozów samochodowych na rzecz stosowania transportu szynowego pod konstrukcyjnie nowymi postaciami. Należną ekspozycję w tej części pracy znalazła też problematyka tranzytu towarowego przez miasto. Czwarty rozdział traktuje o kooperacji operatorów TSL w aspekcie zadań składowania dóbr i tworzenia miejskich centrów logistycznych. Kolejne dwa rozdziały poświęcono przewozom osób w mieście: zbiorowym przewozom osób, integrowaniu systemów transportu zbiorowego zarówno w granicach administracyjnych miasta, jak i w aglomeracji oraz reperkusjom, jakie powoduje gwałtowny rozwój motoryzacji indywidualnej w połączeniu z wciąż rosnącymi potrzebami społecznymi w zakresie indywidualnego przemieszczania się. W zamykającym pracę rozdziale siódmym znalazło się miejsce na przedstawienie aktualnych możliwości wykorzystania technologii informatycznych i telematyki w logistyce miejskiej oraz wyznaczenie ścieżek rozwoju w tej dziedzinie. Monografia powinna przede wszystkim zainteresować pracowników urzędów miejskich w miastach dużych i średniej wielkości, zwłaszcza odpowiedzialnych za transport, infrastrukturę i rozwój miasta. Praca powinna znaleźć odbiorców także pośród kadry zarządzającej spółek komunalnych, zwłaszcza organizatorów i realizatorów w miejskim transporcie zbiorowym. Celowe wydaje się, aby trafiła ona również do zarządzających przedsiębiorstwami z branży TSL i KEP oraz zarządzających dużymi przedsiębiorstwami przemysłowymi i handlowymi zlokalizowanymi w aglomeracjach miejskich. Warunkiem jednak jest pełna świadomość istoty tej koncepcji w szeregach kadry menedżerskiej. Niewątpliwie odbiorcami tej pracy będą studiujący zagadnienia urbanistyki, gospodarki przestrzennej, ekonomiki miast, zarządzania miastami, logistyki, transportu miejskiego.

  • E-ISBN-13: 978-83-8211-036-4
  • Print-ISBN-13: 978-83-7417-345-2
  • Page Count: 219
  • Publication Year: 2008
  • Language: Polish