Monarchy, society, identity. Studies in the middle ages Cover Image
 • Offer for Individuals Only 30.00 €

Monarchia, społeczeństwo, tożsamość. Studia z dziejów średniowiecza
Monarchy, society, identity. Studies in the middle ages

Contributor(s): Katarzyna Gołąbek (Editor), Marek A. Janicki (Editor), Maria Koczerska (Editor), Roman Michałowski (Editor), Piotr Okniński (Editor), Marcin Rafał Pauk (Editor), Aneta Pieniądz (Editor), Piotr Węcowski (Editor)
Subject(s): History, Middle Ages, 6th to 12th Centuries, 13th to 14th Centuries, 15th Century
Published by: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Keywords: middle ages; medieval history; Sławomir Gawlas; medieval monarchy; medieval society; identity in the middle ages
Summary/Abstract: The jubilee volume offered to professor Sławomir Gawlas, a renown historian medievalist from the University of Warsaw. The volume contains articles situated in three fields of the research on the middle ages: monarchy, society in a broad sense, and identity.

 • E-ISBN-13: 978-83-235-4004-5
 • Print-ISBN-13: 978-83-235-4195-0
 • Page Count: 566
 • Publication Year: 2019
 • Language: Polish, German
Dagobert II – święty kłopotliwy

Dagobert II – święty kłopotliwy
(Dagobert II - holy troublesome)

 • Price: 4.50 €
Postacie wędrowców w piastowskiej legendzie dynastycznej (XII–XIV w.)

Postacie wędrowców w piastowskiej legendzie dynastycznej (XII–XIV w.)
(Wanderers' figures in Piastowska dynastic legend (12th–14th centuries))

 • Price: 4.50 €
Archiwum – serce późnośredniowiecznej monarchii? Garść uwag o instytucjach piśmienności pragmatycznej jako czynniku modernizacji aparatu władzy

Archiwum – serce późnośredniowiecznej monarchii? Garść uwag o instytucjach piśmienności pragmatycznej jako czynniku modernizacji aparatu władzy
(Archive - the heart of the late medieval period monarchy? A handful of remarks on institutions pragmatic literacy as a factor modernization of the power apparatus)

 • Price: 4.50 €
Politik, Handel und dynastische Probleme der skandinavischen Königreiche in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts

Politik, Handel und dynastische Probleme der skandinavischen Königreiche in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts
(Politics, Commerce, and Dynastic Problems of the Scandinavian kingdoms in the first half of the 14th century)

 • Price: 4.50 €
„Regia pietas” Kazimierza Wielkiego

„Regia pietas” Kazimierza Wielkiego
("Regia pietas" Casimir the Great)

 • Price: 4.50 €
Apologia Janka z Czarnkowa

Apologia Janka z Czarnkowa
(Apology of Janek from Czarnków)

 • Price: 4.50 €
Dokumenty starościńskie z lat siedemdziesiątych XIV w.

Dokumenty starościńskie z lat siedemdziesiątych XIV w.
(Starost's documents from the 1770s)

 • Price: 4.50 €
„Cronica conflictus” – zaklęte źródło. Z prolegomenów nowej edycji

„Cronica conflictus” – zaklęte źródło. Z prolegomenów nowej edycji
("Cronica conflictus" - an enchanted source. From the prolegomen of the new edition)

 • Price: 4.50 €
List Jana Długosza do Michała Gocnama z 6 XII 1447 r., czyli o koncyliaryzmie na Mazowszu, związkach Długosza z kancelarią królewską i pochwale diecezji krakowskiej

List Jana Długosza do Michała Gocnama z 6 XII 1447 r., czyli o koncyliaryzmie na Mazowszu, związkach Długosza z kancelarią królewską i pochwale diecezji krakowskiej
(A letter from Jan Długosz to Michał Gocnam of December 6, 1447, i.e. about conciliarism in Mazovia, the relationships of Długosz with the royal chancellery and praise of the diocese of Cracow)

 • Price: 4.50 €
Treści religijne w arengach dokumentów Kazimierza Jagiellończyka

Treści religijne w arengach dokumentów Kazimierza Jagiellończyka
(Religious content in document areas Kazimierz Jagiellończyk)

 • Price: 4.50 €
Miasto na drogach

Miasto na drogach
(City on the roads)

 • Price: 4.50 €
„Advocatia – defensio – cura fundationis”. Wójtostwo kościelne w Polsce XII-XIII w.

„Advocatia – defensio – cura fundationis”. Wójtostwo kościelne w Polsce XII-XIII w.
(Advocatia – defensio – cura fundationis. Church mayor in Poland XII-XII century)

 • Price: 4.50 €
Dom Wojnowskich. Na tropach socjotopografii trzynastowiecznego Poznania

Dom Wojnowskich. Na tropach socjotopografii trzynastowiecznego Poznania
(The Wojnowski House. In the footsteps of the sociotopography of 13th-century Poznań)

 • Price: 4.50 €
Mnisi i pieniądze, czyli jak badać rolę klasztorów w gospodarce na przykładzie benedyktynów w Durham?

Mnisi i pieniądze, czyli jak badać rolę klasztorów w gospodarce na przykładzie benedyktynów w Durham?
(Monks and money, or how to research the role monasteries in the economy on an example Benedictines in Durham?)

 • Price: 4.50 €
Okoliczności sprzedaży wójtostwa w Łęczycy w 1350 r.

Okoliczności sprzedaży wójtostwa w Łęczycy w 1350 r.
(The circumstances of the sale of the head of the head in Łęczyca in 1350)

 • Price: 4.50 €
Poglądy ekonomiczne cystersów na Śląsku w XIV w. w świetle Wierszy lubiąskich (Versus Lubenses)

Poglądy ekonomiczne cystersów na Śląsku w XIV w. w świetle Wierszy lubiąskich (Versus Lubenses)
(Economic views of the Cistercians in Silesia in the 14th century in the light of Wiersze Lubiąskie (Versus Lubenses))

 • Price: 4.50 €
Średniowieczne monety Księstwa Cieszyńskiego (renowacja)

Średniowieczne monety Księstwa Cieszyńskiego (renowacja)
(Medieval coins of the Duchy Cieszyński (renovation))

 • Price: 4.50 €
Urząd landwójta we władztwie biskupów wrocławskich (do końca XV w.)

Urząd landwójta we władztwie biskupów wrocławskich (do końca XV w.)
(Office of a land governor under the authority of bishops Wroclaw (until the end of the 15th century))

 • Price: 4.50 €
„Decreta iuris supremi Magdeburgensis castri Cracoviensis” drogowskazem w rozważaniach nad staropolską „vicinią”?

„Decreta iuris supremi Magdeburgensis castri Cracoviensis” drogowskazem w rozważaniach nad staropolską „vicinią”?
("Decreta iuris supremi Magdeburgensis castri Cracoviensis" as a signpost in considerations over the old Polish "vicinia"?)

 • Price: 4.50 €
„Mala verba”. Czy w średniowiecznej Polsce używano wulgaryzmów?

„Mala verba”. Czy w średniowiecznej Polsce używano wulgaryzmów?
("Mala verba". Was in medieval Poland profanity was used?)

 • Price: 4.50 €
Lokacje miejskie w dobrach biskupich na ziemiach polskich Korony w XV w.

Lokacje miejskie w dobrach biskupich na ziemiach polskich Korony w XV w.
(Town locations in episcopal estates in the Polish lands of the Crown in the 15th century)

 • Price: 4.50 €
Elity chłopskie wobec piśmienności pragmatycznej w drugiej połowie XV i na początku XVI w. Rekonesans badawczy

Elity chłopskie wobec piśmienności pragmatycznej w drugiej połowie XV i na początku XVI w. Rekonesans badawczy
(Peasant elites in the face of literacy pragmatic in the second half of the 15th and at the beginning of the 16th century. Research reconnaissance)

 • Price: 4.50 €
Transformation durch Kolonisation. “Ostkolonisation” als Paradigma eines kulturellen Wandels von der Germania Slavica bis Sibirien (in Mittelalter und Früher Neuzeit)

Transformation durch Kolonisation. “Ostkolonisation” als Paradigma eines kulturellen Wandels von der Germania Slavica bis Sibirien (in Mittelalter und Früher Neuzeit)
(Transformation through colonization. “Eastern colonization” as a paradigm a cultural change of the Germania Slavica to Siberia (in the Middle Ages and early modern times))

 • Price: 4.50 €
Czy Widukind przedstawił śmierć Wichmana w konwencji heroicznej?

Czy Widukind przedstawił śmierć Wichmana w konwencji heroicznej?
(Whether Vidukind portrayed death Wichman in a heroic convention?)

 • Price: 4.50 €
Niemcy w trzynastowiecznych miraculach krakowskich

Niemcy w trzynastowiecznych miraculach krakowskich
(Germany in the 13th century Krakow miraculas)

 • Price: 4.50 €
Herb w Polsce średniowiecznej: znak identyfikacji jednostki – wyraz więzi rodzinnej – świadectwo przynależności narodowej

Herb w Polsce średniowiecznej: znak identyfikacji jednostki – wyraz więzi rodzinnej – świadectwo przynależności narodowej
(Coat of arms in medieval Poland: unit identification mark - expression of the family bond - testimony national affiliation)

 • Price: 4.50 €
Wpływ przeniesienia kolegiaty z Czerska do Warszawy na przestrzeń sakralną kościoła św. Jana Chrzciciela w Starej Warszawie

Wpływ przeniesienia kolegiaty z Czerska do Warszawy na przestrzeń sakralną kościoła św. Jana Chrzciciela w Starej Warszawie
(Impact of collegiate transfer from Czersk to Warsaw to space sacred church of St. John the Baptist in Old Warsaw)

 • Price: 4.50 €
Dwie śląskie legendy krwi

Dwie śląskie legendy krwi
(Two Silesian blood legends)

 • Price: 4.50 €
Pamiętna sprawa Krzysztofa Szafrańca (zm. 1484)

Pamiętna sprawa Krzysztofa Szafrańca (zm. 1484)
(A memorable thing Krzysztof Szafraniec (died 1484))

 • Price: 4.50 €
„Historia Wratislaviensis” Piotra Eschenloera czy Hermanna Markgrafa?

„Historia Wratislaviensis” Piotra Eschenloera czy Hermanna Markgrafa?
("History of Wratislaviensis" Piotr Eschenloer or Hermann Markgraf?)

 • Price: 4.50 €
W sprawie świadomości historycznej Kaspara Borgeniego, autora Rocznika głogowskiego

W sprawie świadomości historycznej Kaspara Borgeniego, autora Rocznika głogowskiego
(On historical awareness Kaspar Borgeni, the author The Głogów yearbook)

 • Price: 4.50 €
Zur romantischen Deutung und politischen Instrumentalisierung altslawischer Geschichte. Das Beispiel Joachim Lelewel

Zur romantischen Deutung und politischen Instrumentalisierung altslawischer Geschichte. Das Beispiel Joachim Lelewel
(For romantic interpretation and political instrumentalization Old Slavic history. The example of Joachim Lelewel)

 • Price: 4.50 €