Immigrant's Public Space: Union Representation of Turkish Migrants in Germany Cover Image
  • Offer for Individuals Only 5.99 €

Göçmenin Kamusal Alanı: Almanya’da Türkiyeli Göçmen İşçilerin Sendikalarda Temsiliyeti
Immigrant's Public Space: Union Representation of Turkish Migrants in Germany

Author(s): Emre Eren Korkmaz
Subject(s): Economy, Labor relations, Migration Studies, Asylum, Refugees, Migration as Policy-fields
Published by: Transnational Press London
Keywords: public space; immigrant; worker; Germany; Turkish; union;
Summary/Abstract: Bu kitapta göç çalışmalarında göçmene etkin bir rol veren ve eleştirel bir yaklaşımı geliştirmeye olanak sağlayan ulus-ötesi sosyal alan (transnational social space) teorisi Habermas’ın kamusal alan teorisiyle birlikte değerlendirilecektir. Habermas’ın iletişimsel eylem teorisinden de göçmenlerle yerlilerin aynı kurumsal yapılardan beklentilerindeki farklılıklarını anlamak açısından yararlanılmaktadır. Kitapta ilk olarak teorik çerçeve izah edilecektir. Ulus-ötesi alan ve kamusal alan teorileri genel hatlarıyla aktarılacak, konumuzla bağlantılı süren tartışmalara değinilecek ve ardından Türkiyeli göçmenlerin ulus-ötesi alanının temel özellikleri ve kamusal alanla ilişkisi değerlendirilecektir. İkinci bölümde 1960’lardan günümüze misafir işçilikten kalıcılığa Türkiyeli göçmen işçilerin tarihsel süreci özetlenecektir. Üçüncü bölümde Almanya’da göç ve vatandaşlık politikalarıyla çalışma yaşamındaki değişimlere ve gelişmelere değinilecektir. Ardından bu değişimlerin Türkiyeli göçmen işçiler açısından yansıması farklı boyutlarıyla ele alınacaktır. Eğitim sistemi, istihdam politikaları, sosyal haklar, ayrımcılık konusu gibi çeşitli konularda yapılan araştırmalar aktarılıp yorumlanacaktır. Bu bölümde ayrıca Almanya’da İş Konseyleri yasası ayrıntılarıyla açıklanacak ve Alman metal işçileri sendikası IG Metall ile İş Konseyleri arasındaki ilişki değerlendirilecektir. Kitabın son bölümü ise alan çalışmasının değerlendirilmesini içermektedir. Anket ve görüşmelerde yaşanan engeller, farklı görüşler özetlenip tartışılacak, tek tek anket sorularına verilen cevaplar aktarılacak, bilhassa kamusal alana dair görüşlerde farklılaşan Ford fabrikası işçileriyle diğer üç fabrikanın işçilerinin cevapları karşılaştırılıp nedenleri üzerinde durulacaktır.

  • Print-ISBN-13: 978-1-912997-20-6
  • Page Count: 122
  • Publication Year: 2020
  • Language: Turkish