Between theory and practice. Methods of modern lexicography. Volumen 1 Cover Image
 • Regular Price 20.00 €

Między teorią a praktyką. Metody współczesnej leksykografii. Tom 1
Between theory and practice. Methods of modern lexicography. Volumen 1

Contributor(s): Mirosław Bańko (Editor), Halina Karaś (Editor)
Subject(s): Language and Literature Studies, Theoretical Linguistics, Applied Linguistics, Philology
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Keywords: lexicography; linguistics; traditional dictionary; electronic dictionary; text; methods
Summary/Abstract: The publication is devoted to the issues of different types of lexicography: monolingual, bilingual, and polylingual, historical and contemporary, traditional and electronic, as well as the lexicography of images and of gestures. The source material has been gathered by the authors from national (Polish, Bulgarian, Hungarian) and international (Swahili) corpora, both historical and contemporary.

 • E-ISBN-13: 978-83-235-3549-2
 • Print-ISBN-13: 978-83-235-3541-6
 • Page Count: 280
 • Publication Year: 2018
 • Language: Polish
Teksty paralelne – pary przekładowe – słownik przekładowy: uwagi o projekcie „Dyplomacja i polityka. Rosyjsko-polska sonda słownikowa”

Teksty paralelne – pary przekładowe – słownik przekładowy: uwagi o projekcie „Dyplomacja i polityka. Rosyjsko-polska sonda słownikowa”
(Parallel texts – translational pairs – translation dictionary: remarks on the project “Diplomacy and Politics. Russian-Polish dictionary survey”)

 • Price: 1.50 €
Etymologia w Wielkim słowniku języka polskiego PAN

Etymologia w Wielkim słowniku języka polskiego PAN
(Etymology in the Polish Academy of Sciences Great Dictionary of Polish)

 • Price: 1.50 €
RE-RESEARCH.PL: naprzeciw współczesnym wyzwaniom archeologii językowej

RE-RESEARCH.PL: naprzeciw współczesnym wyzwaniom archeologii językowej
(RE-RESEARCH.PL: facing the contemporary challenges of language archeology)

 • Price: 1.50 €
Odkrywka, czyli leksykografia diachroniczna live

Odkrywka, czyli leksykografia diachroniczna live
(Odkrywka – diachronic lexicography live)

 • Price: 1.50 €
Dawne i współczesne słowniki języków świata. Thesaurus polyglottus (1603), Linguarum totius orbis vocabularia comparativa (1786–89) i Wikisłownik

Dawne i współczesne słowniki języków świata. Thesaurus polyglottus (1603), Linguarum totius orbis vocabularia comparativa (1786–89) i Wikisłownik
(Early and contemporary dictionaries of the world’s languages. Thesaurus polyglottus (1603), Linguarum totius orbis vocabularia comparativa (1786–89) and Wiktionary)

 • Price: 1.50 €
Metody rejestrowania jednostek w słownikach gestów – stan obecny i propozycje

Metody rejestrowania jednostek w słownikach gestów – stan obecny i propozycje
(Methods of registering units in dictionaries gestures - current status and proposals)

 • Price: 1.50 €
The Dictionary Portal LexIt

The Dictionary Portal LexIt
(The Dictionary Portal LexIt)

 • Price: 1.00 €
Grafika Google – możliwości i ograniczenia narzędzia jako źródła informacji dla leksykografów redagujących definicje słownikowe

Grafika Google – możliwości i ograniczenia narzędzia jako źródła informacji dla leksykografów redagujących definicje słownikowe
(Google Images – opportunities and limitations of the tool as a source of information for lexicographers preparing dictionary defi nitions)

 • Price: 1.50 €
Założenia ogólne badań gwarowych gniazd słowotwórczych. Źródła leksykograficzne (gwary małopolskie)

Założenia ogólne badań gwarowych gniazd słowotwórczych. Źródła leksykograficzne (gwary małopolskie)
(General assumptions of word formation nests. Lexicographical sources (dialects of Lesser Poland))

 • Price: 1.50 €
Comprehensive Dictionary of Hungarian

Comprehensive Dictionary of Hungarian
(Comprehensive Dictionary of Hungarian)

 • Price: 0.50 €
Opis leksykograficzny feminatywum. (Nie)możliwości zobiektywizowania

Opis leksykograficzny feminatywum. (Nie)możliwości zobiektywizowania
(Lexicographic description of feminatives. (Im)possibilities of objectivisation)

 • Price: 1.50 €
Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego w Internecie. Wybrane zagadnienia naukowe i techniczne

Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego w Internecie. Wybrane zagadnienia naukowe i techniczne
(The Great Dictionary of Polish Phraseology on the Internet. Selected scientifi c and technical issues)

 • Price: 1.50 €
Norma a korpus w leksykografii historycznej na przykładzie Słownika łaciny średniowiecznej w Polsce

Norma a korpus w leksykografii historycznej na przykładzie Słownika łaciny średniowiecznej w Polsce
(Historical lexicography meets corpora. How corpus analysis could improve norm description in the Lexicon Mediae et Infimae Latinitatis Polonorum)

 • Price: 1.50 €
Słownik Jana Józefa Baranowskiego w świetle jego korespondencji: między teorią a praktyką

Słownik Jana Józefa Baranowskiego w świetle jego korespondencji: między teorią a praktyką
(Jan Józef Baranowski’s Dictionary in the light of his correspondence: between theory and practice)

 • Price: 2.00 €
Neologizmy w socjolekcie studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Analiza leksykograficzna

Neologizmy w socjolekcie studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Analiza leksykograficzna
(Neologisms in the University of Warsaw students’ sociolect. Lexicographic analysis)

 • Price: 1.50 €
Prymat leksykograficznego egzemplum i jego konsekwencje dla hasła – na przykładzie Słownika nazw żeńskich polszczyzny

Prymat leksykograficznego egzemplum i jego konsekwencje dla hasła – na przykładzie Słownika nazw żeńskich polszczyzny
(Primacy of lexicographical example and its consequences for the entries – according to Dictionary of Polish Feminatives)

 • Price: 1.50 €
Co istnieje w słownikach… choć nie istnieje. Ogery współczesnej leksykografii

Co istnieje w słownikach… choć nie istnieje. Ogery współczesnej leksykografii
(What exists in dictionaries… although it does not exist. Ogers of contemporary lexicography)

 • Price: 1.50 €
Gramatyka w słowniku języka bantu. Na przykładzie słownika suahili-polskiego

Gramatyka w słowniku języka bantu. Na przykładzie słownika suahili-polskiego
(Grammar in a dictionary of a Bantu language. A case of a new Swahili-Polish dictionary)

 • Price: 1.50 €