Contemporary Issues in Agricultural and Food Law Cover Image
 • Offer for Individuals Only 10.00 €

Współczesne problemy prawa rolnego i żywnościowego
Contemporary Issues in Agricultural and Food Law

Contributor(s): Dorota Łobos-Kotowska (Editor)
Subject(s): Economy, Law, Constitution, Jurisprudence, Agriculture, Law on Economics
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Keywords: agricultural law; food law

 • E-ISBN-13: 978-83-226-3762-3
 • Print-ISBN-13: 978-83-226-3761-6
 • Page Count: 294
 • Publication Year: 2019
 • Language: Polish
Znowelizowana ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego w orzecznictwie sądowym

Znowelizowana ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego w orzecznictwie sądowym
(The amended act on shaping the agricultural system in court rulings)

 • Price: 3.00 €
Zasada prawidłowej gospodarki rolnej jako pozytywna przesłanka zniesienia współwłasności gospodarstwa rolnego

Zasada prawidłowej gospodarki rolnej jako pozytywna przesłanka zniesienia współwłasności gospodarstwa rolnego
(The principle of correct agricultural economy as a positive premise for the abolition of co-ownership of an agricultural holding)

 • Price: 3.00 €
Ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi w Polsce i ich wpływ na sektor inwestycyjny

Ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi w Polsce i ich wpływ na sektor inwestycyjny
(Restrictions in trading of agricultural property in Poland and their impact on the investment sector)

 • Price: 3.00 €
Nabywanie nieruchomości rolnych przez cudzoziemców Zezwolenie i zgoda – problem podwójnej regulacji

Nabywanie nieruchomości rolnych przez cudzoziemców Zezwolenie i zgoda – problem podwójnej regulacji
(Acquisition of agricultural land by foreigners Permission and acceptance – the problem of double regulation)

 • Price: 3.00 €
Sytuacja prawna cudzoziemca-spadkobiercy nabywającego nieruchomość rolną położoną w Polsce w drodze sukcesji mortis causa

Sytuacja prawna cudzoziemca-spadkobiercy nabywającego nieruchomość rolną położoną w Polsce w drodze sukcesji mortis causa
(Legal situation of a foreigner who acquires an agricultural property in Poland by way of mortis causa succession)

 • Price: 3.00 €
Obrót gruntami rolnymi w praktyce notarialnej

Obrót gruntami rolnymi w praktyce notarialnej
(Trade in agricultural land in notarial practice)

 • Price: 3.00 €
Obrót nieruchomościami rolnymi z udziałem spółek prawa handlowego

Obrót nieruchomościami rolnymi z udziałem spółek prawa handlowego
(Agricultural properties trading with participation of commercial law companies)

 • Price: 3.00 €
Spółki prawa handlowego a działalność gospodarcza w rolnictwie

Spółki prawa handlowego a działalność gospodarcza w rolnictwie
(Commercial law companies and economic activity in agriculture)

 • Price: 3.00 €
Porównanie przedmiotów dwóch reżimów ochrony własności intelektualnej Wynalazek biotechnologiczny a odmiana roślin

Porównanie przedmiotów dwóch reżimów ochrony własności intelektualnej Wynalazek biotechnologiczny a odmiana roślin
(Comparison of the objects of two systems of intellectual property protection Biotechnological invention vs plant variety)

 • Price: 3.00 €
Projekt Kodeksu agrarnego W.L. Jaworskiego – wybrane aspekty

Projekt Kodeksu agrarnego W.L. Jaworskiego – wybrane aspekty
(Selected aspects of the W.L. Jaworski’s Agrarian Code draft)

 • Price: 3.00 €
Wpływ dzierżawy na podmiotowość prawnopodatkową w podatku rolnym

Wpływ dzierżawy na podmiotowość prawnopodatkową w podatku rolnym
(Influence of leasing on tax and law subjectivity in agricultural tax)

 • Price: 3.00 €
Zwolnienie sprzedaży gospodarstwa rolnego z podatku od czynności cywilnoprawnych jako utracony dochód budżetu gminy

Zwolnienie sprzedaży gospodarstwa rolnego z podatku od czynności cywilnoprawnych jako utracony dochód budżetu gminy
(Exemption of the farm’s sale from tax on civil law actions as lost income of the commune budget)

 • Price: 3.00 €
Novel food – nowe zasady wprowadzania innowacyjnej żywności do obrotu

Novel food – nowe zasady wprowadzania innowacyjnej żywności do obrotu
(Novel food – new rules for introducing innovative food to the food market)

 • Price: 3.00 €
Prawne uwarunkowania trwałości środka spożywczego a przeciwdziałanie marnowaniu żywności

Prawne uwarunkowania trwałości środka spożywczego a przeciwdziałanie marnowaniu żywności
(Legal grounds of durability of food products and counteraction of food waste)

 • Price: 3.00 €
Odpowiedzialność z tytułu wprowadzenia do obrotu zafałszowanej żywności ekologicznej

Odpowiedzialność z tytułu wprowadzenia do obrotu zafałszowanej żywności ekologicznej
(Responsibility for the marketing of adulterated organic food)

 • Price: 3.00 €
Dobra Praktyka Produkcyjna oraz Dobra Praktyka Higieniczna w świetle obowiązujących przepisów prawa

Dobra Praktyka Produkcyjna oraz Dobra Praktyka Higieniczna w świetle obowiązujących przepisów prawa
(Good Manufacturing Practice and Good Hygiene Practice in the light of the applicable law)

 • Price: 3.00 €
Żywność w gospodarce cyrkularnej

Żywność w gospodarce cyrkularnej
(Food in the circular economy)

 • Price: 3.00 €
Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne jako instrument ochrony interesów konsumentów

Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne jako instrument ochrony interesów konsumentów
(Nutrition and health claims as an instrument to protect the interests of consumers)

 • Price: 3.00 €
Wyciągi z konopi włóknistych na rynku spożywczym w Polsce i Unii Europejskiej

Wyciągi z konopi włóknistych na rynku spożywczym w Polsce i Unii Europejskiej
(Hemp-derived CBD products on the Polish and EU food market)

 • Price: 3.00 €