Talking and Silence. Inter-Generational Communication in Family Cover Image

Rozprávanie a mlčanie: medzigeneračná komunikácia v rodine
Talking and Silence. Inter-Generational Communication in Family

Author(s): Peter Salner, Monika Vrzgulová, Ľubica Voľanská
Subject(s): History, Anthropology, Social Sciences, Oral history
Published by: Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
Summary/Abstract: Monografia predstavuje vstup do dôležitej, na Slovensku nie dostatočne preskúmanej problematiky. Prezentujeme v nej výsledky práce vedeckého tímu Ústavu etnológie SAV, ktorý pracoval v rámci projektu VEGA 2/0086/14 Rodinné histórie. Medzigeneračný prenos reprezentácií politických a sociálnych zmien. Autori jednotlivých kapitol vo svojich textoch analyzujú rôzne aspekty komunikácie a vzťahov medzi generáciami v súčasných bratislavských rodinách, pričom svoje poznatky zasadzujú do komplexnejšieho rámca európskeho výskumu. Závery, ku ktorým dospeli, sú jednoznačné: generácie rodičov, detí a vnukov sa navzájom potrebujú. Chcú a musia kooperovať na úrovni spoločnosti, komunity alebo rodiny, a to bez ohľadu na skutočnosť, či žijú v spoločnej domácnosti alebo bývajú oddelene. Každá generácia prináša do spoločného vzťahu vlastné skúsenosti, zručnosti, aj emócie. Fungujúca spoločnosť i rodina je výsledkom práve tejto spoločne zdieľanej rozmanitosti. Za najväčšiu výzvu pre budúce výskumy považujú autori zachytenie ambivalencie vzťahov a komunikácie medzi generáciami v súvislosti s konfliktami medzi nimi. Zistenia, ku ktorým dospeli, upozorňujú na zaujímavé trendy a súčasne otvárajú ďalšie otázky, ktoré bude potrebné preskúmať.

  • Page Count: 136
  • Publication Year: 2017
  • Language: Slovak