SOCIAL ANTAGONISM in the minds of people and cultures of the world Cover Image
  • Regular Price 8.00 €

ANTAGONIZM SPOŁECZNY w umysłach ludzi i kulturach świata
SOCIAL ANTAGONISM in the minds of people and cultures of the world

Author(s): Joanna Różycka-Tran
Subject(s): Social Sciences, Psychology
Published by: Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Summary/Abstract: W monografii prezentowane są badania nad przekonaniem o antagonistycznym charakterze relacji społecznych, które objęły prawie 15 000 osób pochodzących z 60 krajów. Przekonanie to analizowane jest na dwóch poziomach - poszczególnych jednostek (poprzez analizę związków z cechami osobowości, aspiracjami życiowymi, stylami funkcjonowania w relacjach interpersonalnych, roszczeniowością, sposobami rozwiazywania konfliktów, negatywną wizją świata społecznego) i całych społeczeństw (poprzez związki z wymiarem indywidualizmu i kolektywizmu, dochodem i poziomem rozwoju kraju, jakości demokracji, a także poziomem wydatków na zbrojenia). Podsumowaniem badań jest profil psychologiczny osoby o tendencji do antagonistycznego spostrzegania relacji oraz charakterystyka kultury (ideologii) antagonistycznej. Izomorfizm był od dziesięcioleci ważnym pojęciem w metodologii nauk społecznych, przy czym należał do tzw. filozofii nauki, a nie do jej warstwy operacyjnej. W przypadku pracy dr Różyckiej-Tran, izomorfizm staje się metodą dwupoziomowej analizy danych: jednostkowych i zagregowanych na poziomie krajów. Uważam, że jest to pierwsza tak udana próba w polskiej literaturze, a także należąca wciąż do rzadkości w światowej.Z recenzji prof. Pawła BoskiegoAutorka w udatny sposób łączy różne wątki psychologii społecznej i międzykulturowej, ale też socjologii, ekonomii i politologii. Praca ma więc charakter zarówno międzykulturowy, jak i interdyscyplinarny, choć pozostaje rygorystyczna metodologicznie (co jest dość rzadkim zjawiskiem wśród prac takiego rodzaju).Z recenzji prof. Bogdana WojciszkeJoanna RóŻYCKA-TRAN - psycholog, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, wielokrotna stypendystka MEN, finalistka prestiżowego konkursu Harry & Pola Triandis Award na najlepszą rozprawę doktorską z zakresu psychologii międzykulturowej (obronioną w Polskiej Akademii Nauk). Zainteresowania badawcze: psychologia społeczna i między/kulturowa, wyznawane przekonania, wartości i światopoglądy (również przekonania religijne) na wymiarze epistemologicznym i aksjologicznym kultury, ze szczególnym uwzględnieniem kultury wietnamskiej. Autorka blisko czterdziestu publikacji w recenzowanych czasopismach polskich i międzynarodowych, artykułów popularnonaukowych, jak również książki Życie społeczne jako Gra. Kontekst międzykulturowy (2010) oraz Podróże psychologiczne przez kultury świata (wraz z Pawłem Boskim i Piotrem Sorokowskim; 2015). Pracę naukową łączy z pasją podróżowania, szczególnie w rejonie Azji Południowo-Wschodniej.

  • Print-ISBN-13: 978-83-7383-957-1
  • Page Count: 212
  • Publication Year: 2018
  • Language: Polish