Literature and culture of the 1860s between politics and privacy. Dislocations Cover Image
 • Regular Price 28.00 €

Literatura i kultura lat 60. XIX wieku między polityką a prywatnością. Dyslokacje
Literature and culture of the 1860s between politics and privacy. Dislocations

Contributor(s): Urszula Kowalczuk (Editor), Damian Włodzimierz Makuch (Editor), Dawid Maria Osiński (Editor)
Subject(s): Studies of Literature, Polish Literature, 19th Century
Published by: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Keywords: 1860s; 19th century; Positivism; Romanticism
Summary/Abstract: The monograph discusses literary and cultural issues, important figures and historical facts concerning the 1860s. By referring to various phenomena of the literary production of the time and by revisiting some unknown texts it presents new research perspectives of that period, perceived as a time of change and uncertainty, lost opportunities, difficult choices, a verification of literary models and attitudes to life.

 • E-ISBN-13: 978-83-235-3935-3
 • Print-ISBN-13: 978-83-235-3927-8
 • Page Count: 552
 • Publication Year: 2019
 • Language: Polish
Czytanie mapy: Litwa na przełomie lat 50. i 60. XIX stulecia

Czytanie mapy: Litwa na przełomie lat 50. i 60. XIX stulecia
(Map Reading: Lithuania in the 1850s and the 1860s)

 • Price: 1.50 €
„Młodzi” i „starzy” w Krakowie

„Młodzi” i „starzy” w Krakowie
(The Young and The Old in Cracow)

 • Price: 1.50 €
Galicyjska lekcja roku 1863. Powstanie jako narodowe samobójstwo – w kręgu stańczykowskich metafor i diagnoz

Galicyjska lekcja roku 1863. Powstanie jako narodowe samobójstwo – w kręgu stańczykowskich metafor i diagnoz
(The Galician Lesson of 1863. The Uprising as a National Suicide (Stańczyk Metaphors and Diagnoses))

 • Price: 1.50 €
Co się zdarzyło w roku 1867?

Co się zdarzyło w roku 1867?
(What Happened in 1867?)

 • Price: 1.50 €
Dekada rewolucyjnych demokratów, czyli Polacy i Pierwsza Międzynarodówka

Dekada rewolucyjnych demokratów, czyli Polacy i Pierwsza Międzynarodówka
(The Decade of Revolutionary Democrats or the Poles and the First International)

 • Price: 1.50 €
O ruchliwości przestrzennej literatów dekady postyczniowej

O ruchliwości przestrzennej literatów dekady postyczniowej
(On Spatial Mobility of the Poets after the January Uprising)

 • Price: 1.50 €
W stronę diaspory syberyjskiej, czyli „sceny z życia koczującego” w latach 60. XIX wieku

W stronę diaspory syberyjskiej, czyli „sceny z życia koczującego” w latach 60. XIX wieku
(Toward the Siberian Diaspora: ‘Images of Nomadic Life’ in the 1860s)

 • Price: 1.50 €
Pożegnania z romantyzmem. 1859–1863

Pożegnania z romantyzmem. 1859–1863
(Farewell to Romanticism. 1859–1863)

 • Price: 1.50 €
Franciszek Salezy Dmochowski. Między epokami

Franciszek Salezy Dmochowski. Między epokami
(Franciszek Salezy Dmochowski. Between the Eras)

 • Price: 1.50 €
Kornel Ujejski i tom Dla Moskali w kontekście romantycznego słowianofilstwa i romantycznej rusofobii

Kornel Ujejski i tom Dla Moskali w kontekście romantycznego słowianofilstwa i romantycznej rusofobii
(Kornel Ujejski and Dla Moskali in the Context of Romantic Slavophilism and Russophobia)

 • Price: 1.50 €
Kontynuacja i ciągłość. Cypriana Norwida lata 60. XIX wieku

Kontynuacja i ciągłość. Cypriana Norwida lata 60. XIX wieku
(Continuity and Consistency. Cyprian Norwid and His 1860s)

 • Price: 1.50 €
Południe przemocy. Cyprian Norwid wobec polskich sztyletników i francuskich „terrorystów” w perspektywie violence studies

Południe przemocy. Cyprian Norwid wobec polskich sztyletników i francuskich „terrorystów” w perspektywie violence studies
(The Noon of Violence. Norwid on Polish Daggery and French Terrorists in view of violence studies)

 • Price: 1.50 €
Kryzys światopoglądu romantycznego? Uwagi o powinnościach literatury i dziennikarstwa lat 60. XIX wieku w korespondencji Wincentego Pola

Kryzys światopoglądu romantycznego? Uwagi o powinnościach literatury i dziennikarstwa lat 60. XIX wieku w korespondencji Wincentego Pola
(The Crisis of The Romantic Thinking? Remarks about the Obligations of Literature and Journalism of the 1860s in the letters of Wincenty Pol)

 • Price: 1.50 €
Bohater historii i bohater egzystencji w twórczości prozatorskiej Teodora Tomasza Jeża z lat 60. XIX wieku

Bohater historii i bohater egzystencji w twórczości prozatorskiej Teodora Tomasza Jeża z lat 60. XIX wieku
(The Hero of History and the Hero of Existence in the 1860s Prose of Teodor Tomasz Jeż)

 • Price: 1.50 €
Dekada „Tygodnika Ilustrowanego”

Dekada „Tygodnika Ilustrowanego”
(The Decade of Tygodnik Ilustrowany)

 • Price: 1.50 €
Ruch regularnie postępowy. Rewolucja moralna i powstanie styczniowe w świetle „Postępu” Józefa Osieckiego

Ruch regularnie postępowy. Rewolucja moralna i powstanie styczniowe w świetle „Postępu” Józefa Osieckiego
(The Movement Regularily Progressive. The Moral Revolution and the January Uprising in the light of Józef Osiecki’s Postęp)

 • Price: 1.50 €
Trans-„formacja”. „Przegląd Tygodniowy” 1866: numer pierwszy

Trans-„formacja”. „Przegląd Tygodniowy” 1866: numer pierwszy
(Trans–‘formation’. Przegląd Tygodniowy 1866: the First Issue)

 • Price: 1.50 €
„Zwiastun Ewangeliczny” wobec wyzwań lat 60. XIX wieku

„Zwiastun Ewangeliczny” wobec wyzwań lat 60. XIX wieku
(Zwiastun Ewangeliczny in the Face of the Challenges of 1860’s)

 • Price: 1.50 €
Kiedy sny przestały być znakami z nieba? Hermeneutyka oniryczna w „południe wieku”

Kiedy sny przestały być znakami z nieba? Hermeneutyka oniryczna w „południe wieku”
(When Did Dreams Cease to Be Signs from Heaven? Romantic Onirism at the ‘Midday of the Century’)

 • Price: 1.50 €
Zapominanie. Późna działalność Eleonory Ziemięckiej w świetle wspomnień pośmiertnych

Zapominanie. Późna działalność Eleonory Ziemięckiej w świetle wspomnień pośmiertnych
(Forgetting. The Necrology of Eleonora Ziemięcka in View of Her Late Activity)

 • Price: 1.50 €
Szkoła „pozytywna” Franciszka Salezego Krupińskiego

Szkoła „pozytywna” Franciszka Salezego Krupińskiego
(The ‘Positive’ School of Franciszek Salezy Krupiński)

 • Price: 1.50 €
Edycje piśmiennictwa staropolskiego w latach 60. XIX wieku

Edycje piśmiennictwa staropolskiego w latach 60. XIX wieku
(Editions of Old Polish Literature in the 1860s)

 • Price: 1.50 €
Wincentego Pola Pamiętnik do literatury polskiej XIX wieku. Geografia między historią literatury a autobiografią

Wincentego Pola Pamiętnik do literatury polskiej XIX wieku. Geografia między historią literatury a autobiografią
(Pamiętnik do literatury polskiej XIX wieku by Wicenty Pol. Geography between History of Literature and Autobiography)

 • Price: 1.50 €
Seweryna Duchińska jako tłumaczka i popularyzatorka poezji obcej. Szkic do portretu z lat 60. XIX wieku

Seweryna Duchińska jako tłumaczka i popularyzatorka poezji obcej. Szkic do portretu z lat 60. XIX wieku
(Seweryna Duchińska as a Translator and Populariser of Foreign Poetry. A Sketch for a Portrait from the 1860s)

 • Price: 1.50 €
Labirynty obcości. Hoffmannowski Piaskun w przekładzie Felicjana Faleńskiego i jego konteksty

Labirynty obcości. Hoffmannowski Piaskun w przekładzie Felicjana Faleńskiego i jego konteksty
(The Labyrinths of Strangeness. The Contexts of Der Sandmann by E.T.A. Hoffmann in Felicjan Faleński’s Translation)

 • Price: 1.50 €
Między prywatnym a publicznym. Modele powieści w polskiej krytyce literackiej lat 60. XIX wieku

Między prywatnym a publicznym. Modele powieści w polskiej krytyce literackiej lat 60. XIX wieku
(Between the Private and the Public. The Novel Models in Polish Literary Criticism in the 1860s)

 • Price: 1.50 €
Beata Elizy Orzeszkowej. Sielanka jako zagadnienie najwcześniejszej twórczości pisarki

Beata Elizy Orzeszkowej. Sielanka jako zagadnienie najwcześniejszej twórczości pisarki
(Beata by Eliza Orzeszkowa. An Idyll as the Earliest Literary Creativity of the Writer)

 • Price: 1.50 €
Eksperymenty fizjonomiczne u Orzeszkowej na podstawie Ostatniej miłości

Eksperymenty fizjonomiczne u Orzeszkowej na podstawie Ostatniej miłości
(The Physiognomical Experiments in Orzeszkowa’s Ostatnia miłość)

 • Price: 1.50 €
O Wielkich początkach Jana Kantego Turskiego

O Wielkich początkach Jana Kantego Turskiego
(About Wielkie początki by Jan Kanty Turski)

 • Price: 1.50 €
Pamiętnik Kazimiery Pauliny Rogowskiej jako świadectwo i wyznanie

Pamiętnik Kazimiery Pauliny Rogowskiej jako świadectwo i wyznanie
(The Memoirs of Kazimiera Paulina Rogowska as Testimony and Confession)

 • Price: 1.50 €
Kochanka i siostra, żona i wdowa. Para czerwona Józefa Ignacego Kraszewskiego – między poetyką a polityką

Kochanka i siostra, żona i wdowa. Para czerwona Józefa Ignacego Kraszewskiego – między poetyką a polityką
(A Mistress and a Sister, a Wife and a Widow. Józef Ignacy Kraszewski’s Para czerwona – between Poetics and Politics)

 • Price: 1.50 €
Widziadło szczęścia w widziadle powieści – czyli o prozie polskiej z początku lat 60. XIX wieku. Casus Faleńskiego

Widziadło szczęścia w widziadle powieści – czyli o prozie polskiej z początku lat 60. XIX wieku. Casus Faleńskiego
(Widziadło szczęścia in the Illusion of a Novel – on Polish Prose from the Beginnig of the 1860s. Faleński’s Case)

 • Price: 1.50 €
„Chudy literat” południa XIX wieku w prozie Józefa Ignacego Kraszewskiego i Felicjana Medarda Faleńskiego

„Chudy literat” południa XIX wieku w prozie Józefa Ignacego Kraszewskiego i Felicjana Medarda Faleńskiego
(The Thin Writer’ of the 19th Century Midday in the Prose of Józef Ignacy Kraszewski and Felicjan Medard Faleński)

 • Price: 1.50 €
Siódma dekada

Siódma dekada
(The Seventh Decade)

 • Price: 1.50 €