The financial market information effectiveness in selected countries of the European Union Cover Image
  • Offer for Individuals Only 14.00 €

Efektywność informacyjna rynku finansowego w wybranych krajach Unii Europejskiej
The financial market information effectiveness in selected countries of the European Union

Author(s): Dominik Kubacki
Subject(s): Economy, Supranational / Global Economy, Financial Markets
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: semi-strong-form efficiency; efficient market hypothesis; event tests; hipoteza rynu efektywnego; analiza zdarzeń
Summary/Abstract: The aim of the book is an attempt to assess whether the selected European financial markets have been informationally efficient in the years 2004-2017 in the semi-strong form and to comparatively analyse if selected emerging markets differ from mature markets. The study is an attempt to verify the hypothesis of above-average rate of return on various financial assets to announce the decision of the central bank to change or leave the reference rate unchanged and to issue a decision by the national statistical institution with the Gross Domestic Product index on the yield curve and the stock market. In the empirical part of the dissertation is presented and applied analysis of test events. In a study to compare several financial markets, author selected three countries: Poland, Czech Republic and Great Britain whose choice resulted from several common features that were characterized in the book. The study used the following financial instruments: interest interbank FRA contracts, bonds, swaps IRS indices. The obtained results of empirical research on the markets in Poland, the Czech Republic and the United Kingdom have shown that the analyzed financial markets are not fully compliant with the theory of effective markets in the form of an average. However, as detailed analysis of individual segments of financial markets in individual countries had such features. // Celem książki jest próba oceny czy wybrane europejskie rynki finansowe były efektywne informacyjnie w latach 2004–2017 w formie półsilnej oraz dokonanie analizy porównawczej pomiędzy wybranymi rynkami wschodzącymi a dojrzałymi. Badanie jest próbą zweryfikowania hipotezy o ponadprzeciętnej stopie zwrotu z różnych aktywów finansowych na ogłoszenia decyzji banku centralnego o zmianie lub pozostawieniu bez zmian stopy referencyjnej oraz ogłoszenia decyzji przez narodową instytucję statystyczną o wskaźniku Produktu Krajowego Brutto na krzywą dochodowości oraz giełdowy rynek akcji. W części empirycznej rozprawy przedstawiono i zastosowano analizę testów zdarzeń. W badaniu do porównania kilku rynków finansowych, wybrano trzy kraje: Polskę, Czechy i Wielką Brytanię, których wybór wynikał z kilku cech wspólnych, które scharakteryzowano w książce. W badaniu do oceny wpływu (reakcji) wykorzystano kilka instrumentów finansowych i indeksy giełdowe tj.: stopy rynku międzybankowego kontrakty FRA, obligacje skarbowe, swapy IRS, indeksy giełdowe. Uzyskane wyniki badań empirycznych na rynkach w Polsce, Czechach i Wielkiej Brytanii wykazały, że analizowane rynki finansowe nie są w pełni zgodne z teorią rynków efektywnych w formie średniej. Jednak jak szczegółowo przeanalizowano poszczególne segmenty rynków finansowych w poszczególnych krajach posiadały takie cechy.

  • E-ISBN-13: 978-83-8142-549-0
  • Print-ISBN-13: 978-83-8142-548-3
  • Page Count: 554
  • Publication Year: 2019
  • Language: Polish