Cultural and historical monuments of Kordun with an overview of the history of Kordun from prehistory to 1881. Cover Image

Kulturno – historijski spomenici Korduna s pregledom povijesti Korduna od prapovijesti do 1881.
Cultural and historical monuments of Kordun with an overview of the history of Kordun from prehistory to 1881.

Author(s): Filip Škiljan
Subject(s): History, Cultural history, Ancient World, Middle Ages, Modern Age
Published by: Srpsko narodno vijeće, Arhiv Srba u Hrvatskoj
Keywords: Historical-cultural monuments of Kordun; history of Kordun;
Summary/Abstract: Područje Korduna do današnjih dana nije sasvim točno definirano. Riječ Kordun potječe od francuske riječi cordon, što znači vrpca, red i niz. Radilo se, naime, u našem slučaju o nizu stražarnica koje su priječile prolaz Osmanlijama prema Habsburškoj Monarhiji. To znači da se ovo područje prije ranog novog vijeka, tj. u predturskom razdoblju, nije nazivalo Kordun. Naziv je zaživio tek nakon 1699. godine, kad je uspostavljena granica između Turaka i Austrije. Ulogu stražarnica vršili su srednjovjekovni burgovi koji su pretvoreni u granične karaule i čardaci koji su bili postavljeni na takvim međusobnim razdaljinama da su vizualno mogli jedni s drugima biti u kontaktu. Područje između Kupe i Male i Velike Kapele djelomično predstavlja veliku krašku ploču koja se spušta od juga prema sjeveru. To se područje još naziva i Slunjska ploča. Slunjska ploča počinje od rijeke Korane kod Drežnik-grada i završava sjeverno od Veljuna prema Krnjaku. Područje iste ovakve strukture nastavlja se na istok u Bosanskoj krajini do rijeke Une (teritorij Cazina, Velike Kladuše i, djelomično, Bihaća), a na sjeverozapad prema Ozaljskoj krajini i Beloj krajini u Sloveniji. Na istok od Korduna nalaze se Bosanska krajina i Banovina. Granica Korduna prema Bosanskoj krajini definirana je državnom granicom prema Bosni i Hercegovini, a prema Banovini granicama općine Gvozd, Topusko i Lasinja prema općini Glina.

  • Print-ISBN-13: 978-953-7442-01-9
  • Page Count: 128
  • Publication Year: 2007
  • Language: Croatian