In the Kitchen. Cultural Sketches on Space Cover Image
 • Offer for Individuals Only 10.00 €

W kuchni. Kulturowe szkice o przestrzeni
In the Kitchen. Cultural Sketches on Space

Contributor(s): Aleksandra Krupa-Ławrynowicz (Editor), Katarzyna Orszulak-Dudkowska (Editor)
Subject(s): Anthropology, Social Sciences, Fine Arts / Performing Arts, Customs / Folklore, Architecture, Cultural Anthropology / Ethnology, Culture and social structure
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: kitchen space; culinary practices; residential practices; material culture; cultural anthropology; kuchnia domowa; przestrzeń kuchenna; urządzanie wnętrz
Summary/Abstract: The book refers to the kitchen as a living space (private, domestic, semi-public) that has many cultural and social connotations, presented on some chosen examples. The authors of particular texts discuss both modern ways of using the kitchen space, the ways it is arranged and equipped, a specification of kitchen designs from the perspective of established cultural and social patterns, the ways meals are arranged in mass catering institutions and aid institutions, as well as functioning of kitchen space in traditional rural culture, in urban working-class environment, in Middle Ages and in antiquity. The publication is addressed to cultural studies and social life researchers, interested in the kitchen space and related practices, not only the culinary ones. The texts contained in this work may also act as a source of knowledge and inspiration for people dealing with analysis of residential strategies, set in various historical contexts, and designing the space and the whole range of items used for kitchen purposes. // Książka dotyczy kuchni jako przestrzeni życiowej – prywatnej, domowej, półpublicznej – kojarzonej z wieloma kulturowymi i społecznymi znaczeniami ukazanymi na wybranych przykładach. Autorzy tekstów omawiają zarówno współczesne sposoby korzystania z pomieszczeń kuchennych, ich aranżacje i wyposażenie, specyfikę projektów kuchni z perspektywy wypracowanych wzorów kulturowo-społecznych, sposoby organizacji posiłków w placówkach zbiorowego żywienia i instytucjach pomocowych, jak i funkcjonowanie przestrzeni kuchennych w tradycyjnej kulturze chłopskiej, robotniczym środowisku miasta oraz w okresie średniowiecza i starożytności. Publikacja jest kierowana do badaczy kultury i życia społecznego, zainteresowanych przestrzenią kuchni i związanymi z nią praktykami, nie tylko kulinarnymi. Może stanowić także źródło wiedzy i inspiracji dla osób zajmujących się analizą strategii zamieszkiwania, osadzonych w różnych kontekstach historycznych oraz projektowaniem przestrzeni i całej palety przedmiotów użytkowanych na potrzeby kuchenne.

 • Page Count: 226
 • Publication Year: 2019
 • Language: Polish
Wprowadzenie. Kulturowe badania (w) kuchni. Tropy i znaczenia

Wprowadzenie. Kulturowe badania (w) kuchni. Tropy i znaczenia
(Introduction. Cultural Research in/of the Kitchen Tracks and Meanings)

 • Price: 3.00 €
Co się dzieje we współczesnej kuchni domowej? O możliwościach antropologii designu

Co się dzieje we współczesnej kuchni domowej? O możliwościach antropologii designu
(What Happens in a Contemporary House Kitchen? About the Possibilities of a Design Anthropology)

 • Price: 3.00 €
„Z oficyny do centrum domu”. O nowym wymiarze przestrzennym i kulturowym kuchni we współczesnym urządzaniu wnętrz

„Z oficyny do centrum domu”. O nowym wymiarze przestrzennym i kulturowym kuchni we współczesnym urządzaniu wnętrz
(“From the Outhouse to the Center of the House” About the New Spatial and Cultural Dimension of the Kitchen in Contemporary Interior Design)

 • Price: 3.00 €
Kuchnia otwarta, kuchnia zamknięta. Antropologiczna lektura rzutów architektonicznych (projekty domów jednorodzinnych A.D. 1994)

Kuchnia otwarta, kuchnia zamknięta. Antropologiczna lektura rzutów architektonicznych (projekty domów jednorodzinnych A.D. 1994)
(Open Kitchen – Closed Kitchen. The Anthropological Reading of Architectural Projections (Single-Family Houses in Poland A.D. 1994))

 • Price: 3.00 €
O dwóch znaczących przedmiotach. Kulturowa inwentaryzacja przestrzeni kuchennej

O dwóch znaczących przedmiotach. Kulturowa inwentaryzacja przestrzeni kuchennej
(About Two Significant Objects. The Cultural Cataloguing of the Kitchen Space)

 • Price: 3.00 €
Kuchenna bieda. Szkic antropologiczny o jedzeniu i przestrzeni

Kuchenna bieda. Szkic antropologiczny o jedzeniu i przestrzeni
(Kitchen Poverty. The Anthropological Sketch about Food and Space)

 • Price: 3.00 €
Idea kuchni nowoczesnej w projektach rozwoju zakładów gastronomicznych w Polsce w latach 50. i 60. XX wieku

Idea kuchni nowoczesnej w projektach rozwoju zakładów gastronomicznych w Polsce w latach 50. i 60. XX wieku
(The Idea of Modern Kitchen in Projects of the Catering Establishments Development in Poland in the 1950s and 1960s)

 • Price: 3.00 €
Wokół pieca i stołu. Praktyki zamieszkiwania łódzkich włókniarzy

Wokół pieca i stołu. Praktyki zamieszkiwania łódzkich włókniarzy
(Around the Oven and the Table. Practices of Living of Textile Industry Workers from Łódź)

 • Price: 3.00 €
Przemiany funkcji wiejskiej kuchni od końca XIX do początku XXI wieku (na materiale z terenu Lubelszczyzny)

Przemiany funkcji wiejskiej kuchni od końca XIX do początku XXI wieku (na materiale z terenu Lubelszczyzny)
(Transformation of the Function of Rural Kitchen from the Late XIX to Early XXI Century (on Material from the Lublin Region))

 • Price: 3.00 €
Fenomen kuchennej makatki

Fenomen kuchennej makatki
(The Phenomenon of Kitchen makatka – Embroidered Cloth)

 • Price: 3.00 €
Średniowieczna kuchnia „siermiężna” czy „wymyślna”. Uwagi o kulturze materialnej

Średniowieczna kuchnia „siermiężna” czy „wymyślna”. Uwagi o kulturze materialnej
(Medieval Kitchen “Rough” or “Sophisticated” Remarks about Material Culture)

 • Price: 3.00 €
Antyczna przestrzeń kuchenna w świetle literatury gastronomicznej i medycznej

Antyczna przestrzeń kuchenna w świetle literatury gastronomicznej i medycznej
(The Ancient Kitchen Space in the Light of Medical and Gastronomic Literature)

 • Price: 3.00 €