Socio-economic policy of the state towards women’s work Cover Image

Polityka społeczno-gospodarcza państwa wobec pracy kobiet
Socio-economic policy of the state towards women’s work

Author(s): Baha Kalinowska-Sufinowicz
Subject(s): Politics / Political Sciences, Economy, Gender Studies, Gender history, Labor relations, Government/Political systems, Electoral systems, Welfare systems, State/Government and Education, Social Norms / Social Control, Socio-Economic Research
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Keywords: rynek pracy;praca kobiet;polityka społeczno-gospodarcza;państwo;równouprawnienie płci;aktywizacja zawodowa kobiet;polityka rodzinna;polityka edukacyjna;udział kobiet we władzy;system kwotowy;
Summary/Abstract: Celem monografii jest prezentacja, analiza i ocena faktycznego stanu oraz możliwości pożądanych zmian w rozwoju polityki społeczno-gospodarczej państwa wobec pracy kobiet w Polsce w latach 1990-2012. W pierwszej kolejności dokonano identyfikacji miar statusu społeczno-ekonomicznego kobiet oraz konkretyzacji pojęcia, celów oraz rodzajów polityki społeczno-gospodarczej państwa na rzecz równości płci. W dalszej części publikacji zbadano uwarunkowania pracy kobiet w Polsce w latach 1990-2012 w aspekcie ich sytuacji rodzinnej, edukacyjnej, zawodowej, ekonomicznej i politycznej oraz przestawiono stan prawny, koncepcyjny i realizacyjny polityki społeczno-gospodarczej państwa w obszarach najsilniej determinujących pracę kobiet. Następnie wyznaczono ogólne i szczegółowe wskaźniki efektywności polityki równości płci w obszarach mających decydujące znaczenie dla pozycji społeczno-zawodowej i ekonomicznej kobiet, a także wskazano na potencjalne kierunki zmian polityki społeczno-gospodarczej państwa w kontekście jej dążenia do osiągania równości płci. Przeprowadzone badania i analizy zawarte w rozprawie pozwoliły na pozytywną weryfikację hipotezy o zasadności i konieczności podejmowania zintegrowanych i kompleksowych działań w ramach polityki społeczno-gospodarczej państwa wobec pracy kobiet, zwłaszcza na rzecz wyrównywania szans płci. Polityka taka powinna obejmować działania z zakresu polityki: rodzinnej (zwłaszcza sprzyjające godzeniu życia zawodowego z rodzinnym), edukacyjnej (w szczególności poprzez zwracanie znacznie większej uwagi na problematykę równości płci), zatrudnienia i rynku pracy (poprzez znacznie większą intensyfikację działań, w tym w zakresie prawodawstwa na rzecz osiągania równości szans kobiet i mężczyzn w praktyce) oraz polityki sensu stricto (na rzecz wyrównania partycypacji kobiet i mężczyzn w procesach sprawowania władzy publicznej, w tym gospodarczej).

  • Print-ISBN-13: 978-83-7417-729-0
  • Page Count: 317
  • Publication Year: 2013
  • Language: Polish